دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-64 (تابستان 98) 
6. اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

صفحه 55-64

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی؛ ناصر علی پور؛ مریم گلینی؛ سعید صفری