دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-54 (بهار 98) 
2. اثر خراش‌دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر(Canna Indica L.)

صفحه 7-14

مژگان شهداد نژاد؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ علیرضا خدابخش؛ ایرج خزایی؛ سعید فتاح سیاه کمری