اثر برخی کند کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص‌های رشد و نمو گل کوکب(Dahlia spp.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر برخی کند کننده‌های رشد گیاهی بر شاخص‌های رشد و نمو گل کوکب(Dahlia spp.)، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با 10 تیمار، 3 تکرار و هر تکرار حاوی 3 واحد گیاه، در مجموع 90 واحد آزمایشی اجرا شد. تیمارها شامل پاکلوبوترازول با سه سطح 50، 75 و 100 میلی‌گرم در لیتر، دامینوزاید و سایکوسل با سه سطح 500، 750 و 1000 میلی‌گرم در لیتر و گلدان بدون محلول‌پاشی بعنوان شاهد، بود. اعمال تیمارها زمانی که گیاهان دارای 8 تا 15 برگ حقیقی بودند، انجام شد و پس از اعمال تیمارها، نمونه‌برداری و ارزیابی صفات حدود 60 روز پس از محلول‌پاشی صورت گرفت. صفات مورد بررسی شامل وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، طول بلندترین ریشه، ارتفاع گیاه، تعداد گل، محتوای آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ و طول دوره گلدهی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر اندام هوایی، محتوای آنتوسیانین گلبرگ و طول دوره گلدهی و کمترین تعداد گل در تیمار سایکوسل1000 میلی‌گرم در لیتر بود. بیشترین وزن خشک ریشه و کمترین ارتفاع گیاه در تیمار پاکلوبوترازول 100 میلی‌گرم در لیتر بود. همچنین بیشترین وزن خشک اندام هوایی در تیمار دامینوزاید 750 میلی‌گرم در لیتر، بیشترین وزن تر ریشه و طول بلندترین ریشه در تیمار پاکلوبوترازول 75 میلی‌گرم در لیتر، بیشترین محتوای کلروفیل کل برگ در تیمار دامینوزاید 1000 میلی‌گرم در لیتر، بیشترین تعداد گل در تیمار دامینوزاید 500 میلی‌گرم در لیتر و بیشترین ارتفاع گیاه در تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات