کاربرد کود نانوکلات روی، بر برخی صفات مورفولوژیک گل جعفری آفریقایی (T. erecta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری نانو در بخش آب و خاک، استفاده از نانوکودها برای تغذیه گیاهان به منظور افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی و به حداقل رساندن هزینه‌های حفاظت از محیط زیست، می باشد. با توجه به اهمیت گل جعفری و جایگاه ویژۀ آن در ایران و جهان و با توجه به معضلات ایجاد شده با کودهای شیمیایی می‌توان گفت ارائه برنامۀ مناسب جهت کشت، بهینه کردن بستر کشت، نحوۀ مناسب کوددهی خصوصا کودهای با فرمالاسیون جدید بر پایه فناوری نانو از ضروریات امروز است. در همین راستا به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود نانوکلات روی بر برخی صفات مورفولوژیک گل جعفری، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در4 تیمار و 3 تکرار در منطقه گرمسار طراحی گردید. تیمارها شامل 3 غلظت روی (750 میلی‌گرم در لیتر، 5/1 گرم در لیتر و 3 گرم در لیتر) بصورت محلول پاشی و عدم کاربرد کود (شاهد) بود و در نهایت نیز ارتفاع گیاه، وزن‌تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن‌خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که تمامی صفات دارای اختلاف معنی‌دار بوده و تیمار 4 (نانو کود کلات روی 12% به مقدار 3 گرم در لیتر) بیشترین مقدار در تمامی صفات مورد بررسی به جز صفت ارتفاع را به خود اختصاص داده است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهترین نوع نانو کود جهت بهبود ویژگی های مورفولوژیکی گل جعفری در شرایط گرمسار تیمار شماره 4 است.

کلیدواژه‌ها