اثر عصاره آبی پونه کوهی (Origanum vulgare) بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران،

چکیده

این پژوهش جهت بررسی اثر سطوح مختلف عصاره‌ آبی پونه کوهی بر صفات عملکردی جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی نر در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 گروه آزمایشی و 4 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تحت شرایط یکسان پرورش یافتند. در طول دوره آزمایشی (یک روزگی تا پایان دوره) گروه شاهد آب آشامیدنی بدون افزودنی را دریافت کرد در حالی که به آب آشامیدنی چهار گروه آزمایشی دیگر به ترتیب
0.0125 درصد آنتی بیوتیک اریترومایسین، 1.5، 3 و 4.5 درصد عصاره آبی پونه کوهی افزوده شد. نتایج نشان داد در سن 11 تا 24 روزگی (دوره رشد)، اثر افزودن عصاره پونه بر مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی معنی دار بود. به‌طوری‌که در دوره 11 تا 24 روزگی، بیشترین مصرف خوراک روزانه در گروه‌های تغذیه شده با آنتی بیوتیک یا 4.5 درصد عصاره پونه و بیشترین افزایش وزن در گروه‌های تغذیه شده با عصاره آبی پونه در سطوح 3 و 5/4 درصد و گروه آنتی بیوتیکی حاصل شد. در کل دوره پرورش (1 تا 42 روزگی)، تغذیه جوجه-های گوشتی با عصاره آبی پونه بویژه در سطح4.5 درصد سبب افزایش وزن معنی‌دار و در سطح 3 و 4.5 درصد عصاره پونه سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی جوجه‌ها گوشتی به اندازه گروه آنتی بیوتیکی شدند. با توجه به پارامترهای مورد بررسی، استفاده از 4.5 درصد عصاره پونه کوهی در آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی اثرات سودمندی بر عملکرد داشته و بنابراین، می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1) Alçiçek, A., Bozkurt, M. and M, Çabuk. 2004. The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. J. Animal Science, 34 (4): 135-141.
2) Çabuk, M., Bozkurt, M., Alçiçek, A., Akbaş, Y. and K, Küçükyılmaz. 2006. Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers 
from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Science, 36: 35-41.
3) Diaz-Sanchez, S., D’Souza, D., Biswas, D. and Hanning, I. 2015. Botanical alternatives to antibiotics for use in organic poultry production. Poultry Science, 94: 1419-1430.
4) Frankic, T., Voljg, M., Salobir, J. and V, Rezar. 2009. Use of Herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta Agriculturae Slovenica, 92 (2):95-102.
5) Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J. and M.D, Megfas. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Journal of Poultry Science, 83: 169-174.
6) Hippenstiel, F., Abdel-Wareth, A.A.A., Kehraus, S. and K.H, Südekum. 2011. Effects of selected herbs and essential oils, and their active components on feed intake and performance of broilers–a review. Archiv fur Geflugelkunde, 75: 226-234.
7) Lee, K.W., Evert, H. and A.C, Beynen. 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science, 3: 738-752.
8) Modiry, A., Nobakht, A. and Y, Mehmannavaz. 2010. Investigation the effects using different mixtures of Nettle (Urtica dioica), Menta pulagum (Oreganum vulgare) and Zizaphora (Thymyus vulgaris) on performance and carcass traits of broilers. Proc 4th Ir Cong Animal Science. pp: 252-254.
9) Nobakht, A., Rahimzadeh M.R. and Y, Mehmannavaz. 2010. Investigation the effects using different levels of Nettle (Urtica dioica), Menta pulagum Oreganum vulgare) and Zizaphora (Thymyus vulgaris) medicinal plants in starter and grower periods on performance and carcasses traits of broilers. Proceeding 4th Ir Cong Animal Science., pp: 40-44.
10) SAS (Statistical Analysis System). 2005. SAS/STAT® 9.1. User's Guide. SAS Institute Inc. Cary, North Carolina.
11) Selma, M.V., Espin, J.C. and F.A, Tomas-Barberan. 2009. Interaction between phenolics and gut microbiota: role in human 
health. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 6485-6501.
12) William, P. and R, Losa. 2001. The use of essential oils and their compounds in poultry 
nutrition. World’s Poultry, 17: 14-15.
دوره 16، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 31-36
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1400