اثر آلاینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ Pleurotus florida (P.Kumm)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

چکیده

چکیده
قارچ Pleurotus florida یک قارچ خوراکی با پتانسیل بالای حذف آلاینده های نفتی می باشد. در این مطالعه اثر آلاینده گازوئیل به عنوان نماینده آلودگی های نفتی بر باردهی و تولید اسیدهای آمینه این قارچ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های گازوئیل مورد استفاده 5/2- 10 % و طول دوره مطالعه 30 روز بود. نتایج نشان داد گازوئیل اثری مثبت بر مرحله پین دهی داشته و افزایش غلظت آن سبب افزایش تعداد پین ها یا به عبارتی باردهی قارچ می گردد. افزایش غلظت گازوئیل در تیمارها سبب کاهش الگوی مصرف آب شد. به طوری که بیشترین میزان مصرف فاز آبی متعلق به نمونه شاهد بود. همچنین در مطالعه اسیدهای آمینه هفده اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی ها نشان داد کشت قارچ در محیط آلوده به گازوئیل سبب افزایش قابل توجه میزان اسیدهای آمینه می شود به طوری که پانزده اسید آمینه در نمونه تیمار شده با گازوئیل افزایش معنی دار داشتند. اسید آمینه هیدروکسی پرولین در نمونه تیمار برگزیده گازوئیل گزارش نشد. با توجه به این یافته ها می توان قارچ خوراکی P. florida را به عنوان یک گونه بی خطر، دارای رشد سریع و مقاوم به آلاینده های نفتی برای حذف همزمان آلاینده ها و استفاده از بیوماس حاصله به منظور تولید اسیدهای آمینه مورد نیاز در صنایع معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


 •           (1

  •   Adenipekun, C. and R, Lawal. 2012. Uses of mushrooms inbioremediation: A review. squarrosulus Mont.(Singer). Pakistan Journal of Biological Sciences, 11: 1634-7
  •   (2
  • Adenipekun, C.O., Ogunjobi, A.A. and O.A, Ogunseye. 2011. Management of polluted soils by a white-rot fungus, Pleurotus pulmonarius. Assumption Univ J Technol, 15: 57-61.
  •   (3
  • Agarwal, S. and V, Pandey. 2004. Antioxidant enzyme responses to NaCl stress in Cassia angustifolia. Biologia Plantarum, 48: 555-60.
  •   (4
  • Al-Hawash, A.B., Zhang, X. and F, Ma. 2017. Principles of Fungi Capacity in Petroleum Hydrocarbons Degradation. Journal advancment in medical andlife science, 3: 312-324.
  •   (5
  • Bach, F., Helm, C.V., Bellettini, M.B., Maciel, G.M. and C.W.I, Haminiuk. 2017. Edible mushrooms: a potential source of essential amino acids, glucans and minerals. International Journal of Food Science & Technology, 52: 2382-92.
  •   (6
  • Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-54.
  •   (7
  • Calvo, P., Nelson, L. and J.W, Kloepper. 2014. Agricultural uses of plant Plant and soil 383: 3-41.
  •   (8
  • Chatterjee, S., Sarma, M.K., Deb, U., Steinhauser, G., Walther, C. and D.K, Gupta. 2017. Mushrooms: from nutrition to mycoremediation. Environmental Science and Pollution Research, 24: 19480-93.
  •   (9
  • Dennis, R.L. 1970. A Middle Pennsylvanian basidiomycete Biotechnology and Molecular Biology Reviews, 7: 62-8.
  •   (10
  • Adenipekun, C.O. and O.S, Isikhuemhen. 2008. Bioremediation of engine oil polluted soil by the tropical white rot fungus, Lentinus
دوره 16، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 19-30
 • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1400