کارایی محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر بهبود خصوصیات میوه نارنگی پرل تانجلو در انبار خنک و معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و مهندسی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

محلول‌پاشی قبل از برداشت میوه‌های مرکبات با اسید سالیسیلیک یکی از روش‌های کارا و بی‌خطر برای حفظ و بهبود کیفیت میوه‌ها در مدت انبارداری است. در این پژوهش تاثیر محلول‌پاشی قبل از برداشت اسید سالیسیلیک با غلظت‌های 0، 1، 3 و 5 میلی‌مولار بر روی خصوصیات پس از برداشت میوه‌های نارنگی پرل تانجلو انبار شده در دو دمای محیط (2±12 درجه سلسیوس) و سردخانه (1±4 درجه سلسیوس) به مدت یک ماه بررسی گردید. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از مقدار رطوبت و ماده خشک پوست، درصد وزنی پوست، عصاره و تفاله میوه، TA، pH، TSS، TSS/TA و ویتامین C آب میوه‌ها که هر هفته ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک نقش قابل توجهی در افزایش عمر انبارمانی میوه‌ها دارد. بالاترین درصد رطوبت پوست در هر دو شرایط دمایی با تیمار 5 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. بیشترین مقدار ویتامین C (64 میلی‌گرم در 100 میلی‌لیتر آب میوه) به تیمار 1 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک در انبار معمولی و سردخانه و کمترین TSS/TA به تیمار عدم محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در انبار معمولی (2/9) تعلق داشت. همچنین درصد رطوبت پوست، میزان ویتامین C و شاخص TSS/TA در طول مدت انبارمانی (به ویژه در انبار معمولی) کاهش یافت. در مجموع میتوان گفت که محلول پاشی قبل از برداشت میوه‌های نارنگی با اسید سالیسیلیک می‌تواند موجب بهبود و یا حفظ ویژگی‌های کیفی میوه در مدت انبارداری گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع
1)      Ahmad, S., Singh, Z., Iqbal, Z. 2013. Effect of preharvest sprays of salicylic acid on the shelf life and quality of ‘Lane Late’ sweet orange (Citrus sinensis L.) cold storage. Acta Horticulturae. 1012: 103-112.
2)      Ansari, N.A., Feridoon, H. 2008. Postharvest application of hot water, fungicide and waxing on the shelf life of Valencia and local oranges cv. Siavarz. Acta Horticulturae. 768: 271-278.
3)      Brizzolara, S., Manganaris, G.A., Fotopoulos, V., Watkins, C.B., Tonutti, P. 2020. Primary metabolism in fresh fruits during storage. Frontiers in Plant Science. 80(11).
 
4)      Cui, K., Shu, C., Zhao, H., Fan, X., Cao, J., Jiang, W. 2020. Preharvest chitosan oligochitosan and salicylic acid treatments enhance phenol metabolism and maintain the postharvest quality of apricots (Prunus armeniaca L.). Scientia Horticulturae. 267(109334).
5)      Ding, P., Ding, Y. 2020. Stories of salicylic acid: A plant defense hormone. Trends in Plant Science. 25(6): 549-565.
6)      El-Ramady, H.R., Domokos-Szabolcsy, E., Abdalla, N.A., Taha, H.S., Fári, M. 2015. Postharvest management of fruits and vegetables storage. In: E. Lichtfouse (Ed) Sustainable Agriculture Reviews. Springer International Publishing
7)      El-Shemy, M.A. 2019. Pre and post-harvest treatments to improve Ponkan mandarin fruits quality 1. Maintaining fruit quality during cold storage. Journal of Plant Production. 10(10): 867-874.
8)      Ennab, H.A. El-Shemy, M.A., Alam-Eldein, S.M. 2020. Salicylic acid and putrescine to reduce post-harvest storage problems and maintain quality of Murcott mandarin fruit. Agronomy. 10(115).
9)      Frost, H.B. 1940. The Pearl tangelo-a new citrus variety. California Citrograph. 25: 346.
10)  García-Pastor, M.E., Zapata, P.J., Castillo, S., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Valero, D., Serrano, M. 2020. The effects of salicylic acid and its derivatives on increasing pomegranate fruit quality and bioactive compounds at harvest and during storage. Frontier in Plant Science. 11(668).
11)  Hamedani, M., Moradi, H., Ghanbari, A. 2014. Effect of harvest time and storage on Moro blood orange fruit quality (Citrus sinensis cv. Moro). Journal of Horticultural Science. 28(2): 252-259.
12)  Khalil, H.A. 2014. Effects of pre- and postharvest salicylic acid application on quality and shelf life of ‘Flame Seedless’ grapes. European Journal of Horticultural Science. 79(1): 8-15.
13)  Lee, S.K., Kader, A.A. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology. 20(3): 207-220.
14)  Lefevere, H., Bauters, L., Gheysen, G. 2020. Salicylic acid biosynthesis in plants. Frontiers in Plant Science. 11(338).
15)  Lu, X., Sun, D., Li, Y., Shi, W., Sun, G. 2011. Pre- and post-harvest salicylic acid treatments alleviate internal browning and maintain quality of winter pineapple fruit. Scientia Horticulturae. 130(1): 97-101.
16)  Miri, S.M. 2012. Tropical and subtropical fruits. Iranian Agricultural Science Publication.
17)  Miri, S.M., Ahmadi, S., Moradi, P. 2015. Influence of salicylic acid and citric acid on the growth, biochemical characteristics and essential oil content of thyme (Thymus vulgaris L.). Journal of Medicinal Plants and By-products. 2: 141-146.
18)  Miri, S.M., Jalili Moghadam, Z., Mostafavi, M. 2012. Comparing the storage life and some physicochemical changes of fruits in four pomegranate genotypes. 2nd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension, Yogyakarta, Indonesia.
19)  Miri, S.M., Salari, M., Ahmadpour, A. 2017. Determining appropriate harvesting date and storage life of Kinnow mandarine fruits in Jiroft country. Journal of Horticultural Science. 31(3): 483-491.
20)  Miri, S.M., Salari, M., Ahmadpoor, A. 2018. Physicochemical responses of ‘Kinnow’ mandarin to wax and polyethylene covering during cold storage. Open Agriculture. 3: 678-683.
21)  Mollapur, Y., Miri, S.M., Hadavi, E. 2016. Comparison of foliar fertilizers and growth regulators on pre-harvest drop and fruit quality of ‘Thompson Navel’ orange. Open Agriculture. 1(1): 112-117.
22)  Pishvaei, E., Rastegar, S., Ebrahimi, F. 2018. Effects of preharvest application of salicylic acid and gibberellic acid on qualitative characteristics and postharvest life of Kinnow mandarin. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology. 19(4): 433-444.
23)  Poór, P. 2020. Effects of salicylic acid on the metabolism of mitochondrial reactive oxygen species in plants. Biomolecules. 10(341).
24)  Roongruangsri, W., Rattanapanone, N., Leksawasdi, N., Boonyakiat, D. 2013. Influence of storage conditions on physico-chemical and biochemical of two tangerine cultivars. Journal of Agricultural Science. 5(2): 70-84.
25)  Sangprayoon, P., Supapvanich, S., Youryon, P., Wongs‐Aree, C., Boonyaritthongchai, P. 2019. Efficiency of salicylic acid or methyl jasmonate immersions on internal browning alleviation and physicochemical quality of Queen pineapple cv. “Sawi” fruit during cold storage. Journal of Food Biochemistry. 43(12): e13059.
26)  Shokri Heydari, H., Askari Sarcheshmeh, M.A., Babalar, M., Ranjbar Malidarreh, T., Ahmadi, A. 2020. Effect of pre-harvest salicylic acid and iron treatments on postharvest quality of peach fruits. International Journal of Horticultural Science and Technology. 7(2): 187-198.
27)  Soleimani Rozbahani, M., Miri, S.M., Naderi, R. 2018. Impact of gibberellic acid and salicylic acid on growth, flowering and postharvest quality of Eustoma grandiflorum ‘Arena’. 2nd International and 3rd National Congress on Flower and Ornamental Plants, Mahalla, Iran
28)  Wan, C., Kahramanoğlu, İ., Chen, J., Gan, Z., Chen, C. 2020. Effects of hot air treatments on postharvest storage of Newhall navel orange. Plants. 9(170).
29)  Yaraei-Rostami, M., Ghasemnezhad, M., Miri, S.M., Ghodsvali, A.R. 2013a. Effect of foliar spray with salicylic acid and waxing treatment on quality and storage life of orange fruit cv. Moro. 8th National Horticultural Science Congress of Iran, Hamedan, Iran.
30)  Yaraei-Rostami, M., Ghasemnezhad, M., Miri, S.M., Ghodsvali, A.R. 2013b. Effect of foliar spray with salicylic acid and waxing treatment on quality and storage life of orange fruit cv. Thamson Navel. 8th National Horticultural Science Congress of Iran, Hamedan, Iran.
31)  Yousefi, M., Nazoori, F., Mirdehghan, S., Shamshiri, M. 2019. Assessment the effect of salicylic acid on storage life of lime fruit (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime). Iranian Journal of Horticultural Science. 49(4): 1045-1059.