بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی روی میزان کلروفیل و قند محلول در گل میخک و مقایسه آن با کودهای شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران، e_motallebi@yahoo.com

2 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران، rahim.burbur@yahoo.com

چکیده

در سالهای اخیر همگام با نیاز بیشتر به استفاده از فضای سبز و گیاهان زینتی، گلهای بریده نیز اهمیت فوق العاده یافته‌اند. در کشور ما با برخورداری از تنوع آب‌و‌هوایی مناسب، آفتاب درخشان و منابع ژنتیکی بسیاری از گلها با توجه به اهمیت روزافزون گل و گیاهان زینتی از نظرکسب درآمد. اشتغال زایی و ارزآوری، می‌توانند از جایگاه خوبی در بازار بزرگ تجارت برخوردار شوند. میخک یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده جهان می باشد که به طور وسیعی جهت تزیین و گل آرایی بکار می رود. به طوری که گل بریده میخک را به عنوان پر فروش ترین گل بریده جهان به حساب آورد. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی روی گل میخک و مقایسه آنها با کودهای شیمیایی آزمایشی با استفاده از 4 نوع کود به ترتیب اسید هیومیک، اسید فولیک، اوره و NPKو با روش محلول پاشی در 5 سطح ( صفر،3میلی لیتراسید هیومیک، 4/0 گرم اسید فولیک، 5/0 گرم اوره، 25/1گرم کود کامل) انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی و در گلخانه به مرحله اجرا در آمد. صفات مورد اندازه گیری میزان کلروفیل کل و قند محلول در برگ بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن داشت که به کار گیری برگی اسید هیومیک و اسیدفولیک باعث افزایش میزان کلروفیل و قند محلول در گیاه میخک شده و جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی می باشند.

کلیدواژه‌ها


منابع
1)       ابراهیم زاده، و ی. سیفی. 1378. انبار داری و جابجایی گلهای بریده،گیاهان سبز زینتی و گیاهان گلدانی،انتشارات اختر.
2)       سماوات، س. و محمد جعفر ملکوتی. 1384. ضرورت استفاده از اسیدهای آلی( هیومیک و فلوویک) در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی. نشریه فنی 463. موسسه تحقیقات خاک و آب. انتشارات سنا.
3)       سماوات، س.، پازکی، ع.ر.، لادن مقدم، ع. ر. و سماوات، س. 1387. اصول کاربردی مواد آلی در کشاورزی. انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار.222 صفحه.
4)       کافی، م. 1379. بررسی اثرات غنی سازی در اکسید کربن، ازت و آهن بر شاخص های کمی و کیفی گل میخک. رساله دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
5)       کیانی، م.، نبوی کلات، م. و ک، کلارستانی. 1390. مطالعه اثر اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات رشد ریشه در بابونه آلمانی. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، اصفهان.
6)       مطلبی فرد، ر. 1379. تاثیر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسه و اسیدی کردن آب آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گل میخک. پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
7)      Arnon, A.N. 1967.Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal 23, 112-121.
8)      Bates, L-S., Waldren, R.P. and Teare, I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies, plant and soil, 39, 205-208.
9)      Kafi, M.G., Zamani, S. and Ghoraishi, G. 2009. Relative them together .new phytologist. 14(1):63-79
10)  Kellman, L.M. and Hillaire-Marcel, C. 2003. Evaluation of nitrogen isotopes as indicators of nitrate contamination sources in an agricultural watershed. Agric. Ecosyst. Environ. 95, 87–102
11)  Landgraf, E. 1999. “characterization of humic acid from vermicompost of cattle manure composting for 3 and 6 month.”,Quim nova,22: 483-486.
12)  Martin, A.W. 2002 . Underestanding the Carbon-Fertiliser link. A paper to be presented at the Annirersary symposium, research station of  Grop Culture,16th.
13)  Mikkelsen, R.L.; 2005 ; “ Humic materials for agriculture.”,Better crops, Vol.89,No.3
14)  Rauthan B.S. and Schnitzer, M. 1981. Effects of soil fulvic acid on the growth and nutrient content of cucumber.
15)  Sangeetha nani, palani singaram and ramar umadevi. 2006. “Effect of lignite humic acid and fertilizers on the yield of onion and nutrient availability. “18th  word congress of soil science , Philadelphia , pencilvania, USA.
16)  Eshligel, H. Q. 1986. Die verwertung orgngischer souren durch chlorella lincht. Planta Journal, 47-51.