کارایی محلول پاشی منابع مختلف آهن به همراه سولفات روی بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم احمد آقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

با توجه به آهکی و بالا بودن pH خاک اغلب مناطق پسته خیز ایران، جذب برخی عناصر همانند آهن و روی از خاک به وسیله درختان پسته به دشواری صورت می‌گیرد. در این شرایط، محلول‌پاشی عناصر غذایی نسبت به کاربرد خاکی روش مناسبتری برای تامین عناصر غذایی در گیاهانی است که کمبود دارند. به همین منظور، اثر محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته رقم احمدآقایی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. محلول‌پاشی سیترات آهن (2/0 و 4/0 درصد)، سولفات آهن (2/0 و 4/0 درصد) یا کلات آهن (1/0 و 2/0 درصد) در ترکیب با سولفات روی (1/0 و 2/0 درصد) در اوایل خرداد و اوایل تیرماه (در مرحله پرشدن دانه) انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد خندانی پسته با سیترات آهن 4/0 درصد + سولفات روی 1/0 یا 2/0 درصد و سولفات آهن 4/0 درصد + سولفات روی 2/0 درصد به دست آمد. محلول‌پاشی ترکیب منابع مختلف آهن با سولفات روی منجر به کاهش معنی‌دار درصد پسته‌های ریز و پوک شد بطوریکه بیشترین درصد پسته‌های ریز و پوک مربوط به شاهد 1 (آب مقطر) و شاهد 2 (کوددهی رایج منطقه) بود. وزن تر صد دانه نیز از 140 گرم در شاهد 1 به بیشترین مقدار خود (3/162 گرم) در سیترات آهن 4/0 درصد + سولفات روی 2/0 درصد رسید. نتایج این پژوهش نشان داد که در خاک‌های ماسه- لومی منطقه پاکدشت، محلول‌پاشی منابع مختلف آهن (به ویژه سیترات آهن) و سولفات روی می‌تواند منجر به بهبود خصوصیات کمی و کیفی پسته گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع
1) داوری نژاد، غ.ح.، عزیزی، م.، آخرتی، م. 1388. اثر محلول­پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. نشریه علوم باغبانی. 23(2): 10-1.
2) Alvarez-Fernandez, A., Garcıa-Lavina, P., Fidalgo, J., Abadıa, J., Abadıa, A. 2004. Foliar fertilization to control iron chlorosis in pear (Pyrus communis L.) trees. Plant and Soil. 262: 5-15.
3) Beede, R.H., Brown, P.H., Kallsen, C., Weinbaum, S.A. 2005. Diagnosing and correcting nutrient deficiencies. In: Ferguson, L.E. (ed), Pistachio Production Manual. Division of Agriculture and Natural Resources. University of California: Oakland. Pp: 147-157.
4) Davarpanah, S., Tehranifar, A., Zarei, M., Aran, M., Davarynejad, G., Abadía, J. 2020. Early season foliar iron fertilization increases fruit yield and quality in pomegranate. Agronomy. 10(6): 832.
5) Domenico Rombola, A., Toselli, M., Carpintero, J., Ammari, T., Quartieri, M., Torrent, J., and Marangoni, B. 2007. Prevention of iron-deficiency induced chlorosis in kiwifruit (Actinidia deliciosa) through soil application of synthetic vivianite in a calcareous soil. Journal of Plant Nutrition, 26 (11): 2031- 2041.
6) Ferguson, L.E., Sanden, V., Gratten, S., Epstein L., Krueger, B. 2005. Pistachio root-stock. In: Ferguson, L.E. (ed), Pistachio Production Manual. Division of Agriculture and Natural Resources.
 
 
University of California. Oakland, pp: 67-73.
7) Gursoz, S., Gokoglu, S., Ak, B.N. 2010. Determination of mineral nutrition contents of grape and pistachio cultivars grown as inter planted orchard. Options Mediterraneennes. 94: 25-30.
8) Gogorcena Aoiz, Y., Abadía Bayona, J., Abadía Bayona, A. 2004. A new technique for screening iron-efficient genotypes in peach rootstocks elicitation of root ferric chelate reductase by manipulation of external iron concentrations. Journal of Plant Nutrition. 27: 1701-1715.
9) Hajiboland, R. 2012. Effect of  micronutrient  deficiencies  on  plants  stress  responses. In: Ahmad, P. Prasad, M.N.V. (eds.), Abiotic Stress Responses in Plants: Metabolism, Productivity. Springer and Business Media, pp. 283-329.
10) Hansch, R., Mendel, R.R. 2009. Physiological functions of mineral micronutrients (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, Cl). Current Opinion in Plant Biology. 12: 259-266.
11) Hippler, F.W.R., Boaretto, R.M., Quaggio, J.A., Boaretto, A.E., Abreu-Junior, C.H., Mattos, D.Jr. 2015. Uptake and distribution of soil applied zinc by citrus trees-addressing fertilizer use efficiency with 68Zn labeling. PLOS ONE. 10(3). e0116903.
12) Hosseinifard, S. J., Heidarinejad, A., Sedaghati, N. and Mohammadi, A. 2008. Priority determining of pistachio nutritional requirement by DRIS method. International Meeting on Soil Fertility, Land management and Agroclimatology, Turrkey.
13) Marschner, H. 2012. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London.
14) Mollapur, Y., Miri, S.M., Hadavi, E. 2016. Comparison of foliar fertilizers and growth regulators on pre-harvest drop and fruit quality of ‘Thompson Navel’ orange. Open Agriculture. 1(1): 112-117.
15) Nobari, F., Afshari, H., Miri, S.M., Hokmabadi, H. 2012. An investigation of cold tolerance on chemical properties (proline, protein, and sugar) of the flower buds in four commercial cultivars of Damghan local pistachio. Journal of Nuts. 3(2): 1-8.
16) Norozi, M., ValizadehKaji, B., Karimi, R., Nikoogoftar Sedghi, M. 2019. Effects of foliar application of potassium and zinc on pistachio (Pistacia vera L.) fruit yield. International Journal of Horticultural Science and Technology. 6(1): 113-123.
17) Okay, Y., Kouml, A. İ., Kouml, M., Alagouml, R. 2010. The effects of pruning and fertilization applications on yield and some fruit characteristics of pistachio nuts (Pistacia vera L.). African Journal of Agricultural Research. 5(24): 3417-3426.
18) Rahemi, M. and Asghari, H. 2004. Effect of hydrogen Cyanamid (dormex), volk oil and potassium nitrate on budbreak, yield and nut characteristics of pistachio (Pistacia vera L.). Journal of Horticulture Science and Biotechnology, 70: 723-827.
19) Razzaq, K., Khan, A.S., Malik, A.U., Shahid, M., Ullah, S. 2013. Foliar application of zinc influences the leaf mineral status, vegetative and reproductive growth, yield and fruit quality of ‘Kinnow’ mandarin. Journal of Plant Nutrition. 36: 1479-1495.
20) Roosta, H.R., Mohammadi, Z. 2013. Improvement of some nut quality factors by manure, ammonium, and iron application in alkaline soil pistachio orchards. Journal of Plant Nutrition. 36(5): 691-701.
21) Sajid, M., Rab, A., Ali, N., Arif, M., Ferguson, L., Ahmed, M. 2010. Effect of