بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد،واحد گرمسار،دانشگاه ازاد اسلامس،گرمسار،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،واحد گرمسار،دانشگاه ازاد اسلامی،گرمسار،ایران

چکیده

چکیده
هدف از نگارش این مقاله، بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان بود. در این مقاله، که با تکیه بر مطالعات انجام شده در گوشه و کنار جهان پهناور گردآوری شده به نقش تقویت زیستی محصولات گیاهی، غذاهای کاربردی تراریخته و داروهای زیستی حاصل از این گیاهان پرداخته شده است. نتیجه بدست آمده حاکی از فایده و اثر انکارناپذیر این محصولات بر پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات جسمی می‌باشد. با به کارگیری راهبردهای مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم برای این صنعت، می‌توان از این صنعت بهره‌مند شد و گامی به سو ی تولید فناوری، اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌‌زایی برداشت. گیاهان تراریخته (دستکاری ژنتیکی شده) به طور وسیعی در سراسر جهان گسترش یافته اند. شاید کشت‌ و کار این گیاهان در کوتاه مدت وسوسه‌‌انگیز باشد، اما تاثیرات آن‌ها بر محیط زیست و سلامت انسان در دراز مدت در هاله‌‌ای از ابهام است. متاسفانه بیش از یک دهه است که گیاهان تراریخته بدون هیچ برچسبی و رعایت پروتکل کارتا هنا وارد سبد غذایی ایران شده است. با توجه به وضعیت مبهم تراریخته‌‌ها و به‌ خطر انداختن کشت ارگانیک و صادرات ایران به نظر می‌‌رسد که نباید در کشت آن‌‌ها شتاب‌زدگی کرد. با رهاسازی تراریخته‌ ها در مزارع و فرار ژن دیگر راه برگشتی به عقب نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


منابع
1) Abbasi, M., Razmkhah, N., Heydari, B. 2014. GM food Products and toward challenges from the perspective of  bioethics and right to food. Bioethics Journal. 4(12):131-64.
2) Aldemita R, Magbanua J.PH, Amano N, Narciso J, Canales C, Navarro M et al. ISAAA, 50 Biotech bites - Biotechnology And Biofortification , New York, September, 2015, pp. 110-113.
3) Aldemita R, Magbanua J.PH, Amano N, Narciso J, Canales C, Navarro M et al. ISAAA, 50 Biotech Bites - Functional Foods And Biotechnology, New York, September, 2015, pp: 148-151.
 4) Aldemita R, Magbanua J.PH, Amano N, Narciso J, Canales C, Navarro M et al. ISAAA, 50 Biotech Bites - Molecular Pharming And Biopharmaceuticals, New York, September, 2015, pp: 156-158.
5) Bartsch, D., Pohl-Orf, M. 1996. Ecological aspects of  transgenic sugar beet: transfer and expression of  herbicide resistance in hybrids with wild beets. Euphytica. 91(1):55-8.
6) Barzegar B.R and Barzegar B.M. 2019. Investigating the importance and role of transgenic crops in agriculture,environment and human health. 5th international conference on sustainable agriculture & environment with sustainable development approach.pp:4
7) Batista, R., Oliveira, M.M. 2009. Facts and fiction of genetically engineered food. Trends In Biotechnology 27:277-86.
8) Bennett, R., Phipps, R., Strange, A., Grey, P. 2004. Environmental and human health impacts of growing genetically modified herbicide tolerant sugar beet: A life cycle assessment. Plant Biotechnology Journal. 2(4):273-8.
9) Brookes, G., Barfoot, P. 2014. Economic impact of GM crops: The global income and production effects 1996–2012. GM Crops & Food 5:65-75.
10) Flachowsky 14-G., Chesson, A., Aulrich, K. 2005. Animal nutrition with feeds from genetically modified plants. Archives Of Animal Nutrition. 59(1):1-40.
11) Frewer, L., Lassen, J., Kettlitz, B., Scholderer,  J., Beekman, V., Berdal, KG. 2004. Societal aspects of genetically modified foods. Food And Chemical Toxicology. 42(7):1181-93.
12) Fernandez-Cornejo., J,Wechsler., S, Livingston., M, and Mitchell., L. 2014. Genetically engineered crops in The United States. USDA-ERS Economic Research Report.
13) Gaskell, G., Allum,  N., Wagner, W., Kronberger, N., Torgersen, H., Hampel, J. 2004. GM foods and the misperception of risk perception. Risk Analysis : An Official Publication Of
The Society For Risk Analysis 24:185-94.
14) Kubota H, Senda., S, Nomura., N, Tokuda., H, Uchiyama. 2008. Biofilm formation by lactic acid bacteria and resistance to environmental stress. Journal Of Bioscience and Bioengineering. 106(4):381-6.
15) Khosravi, S., Tohidfar, M.M. 2015 . Reduction of applied pesticides and cancer with the cultivation Of Transgenic Crops. Genetic Engineering and Biosafety.4(1):1-10.
Lockie, S., Lyons, K., Lawrence G., Grice, J. 2004. Choosing Organics:A Path Analysis Of Factors Underlying The Selection Of Organic Food Among Australian Consumers. Appetite. 43(2):135-46.
16) Lucht, J.M. 2015. Public acceptance of plant biotechnology and GM crops. Viruses 7:4254-81.
 
 17) Mohajer, M., Safaie, H., Abdolmajid, MD. 2011. Ethical and legal considerations in the use of transgenic products with a view to the national  biosafety act. Ethics In Science and Technology. 3(1).
18) Nicolia, A., Manzo, A., Veronesi, F., Rosellini, D. 2014. An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research. Critical Reviews In Biotechnology 34:77-88.
19) Qaim, M. 2009. The economics of genetically modified Crops. Annu. Rev. Resour. Econ. 1:665-94.
20) Yavari, B., Sarami, S., Shahgaldi, S., Athari, S., Sharma,  A. 2016. If there is really a notable concern about allergenicity of genetically modified foods. Journal Of  Food Quality and Hazards Control. 3(1):3-9.