بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشحوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

2 دانشیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران

3 استادیار،گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر ، ایران

چکیده

درخت Paulownia tomentosa جزو گونه های سریع الرشد، مقاوم به خشکی و متحمل به خاک‌های فقیر است. به منظور مطالعه تاثیر محیط کشت و تنظیم کننده‌های رشد بر ریزازدیادی P. tomentosa، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. جهت پرآوری از محیط‌های کشت MS و DKW حاوی 5/0، 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و برای ریشه زایی نیز از محیط‌های کشت فوق (کاهش عناصر پرمصرف به نصف) حاوی 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) استفاده شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری بین دو محیط کشت MS و DKW برای صفات پرآوری و ریشه زایی مشاهده نگردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد (1/2-8/1 عدد) و وزن تر شاخساره (7/1-5/1 گرم) در محیط های کشت حاوی 2 یا 3 میلی گرم در لیتر BA بدست آمد. بالاترین درصد ریشه زایی (100%)، تعداد ریشه (0/8 عدد)، طول ریشه (5/4 سانتی متر) و وزن تر گیاهچه (9/2 گرم) در محیط های کشت حاوی 2 میلی گرم بر لیتر IBA حاصل گردید. نتایج سازگاری نشان داد که 90 درصد گیاهچه ها در بستر پیت ماس، کوکوپیت و پرلایت به نسبت 1:2:2 زنده ماندند.

کلیدواژه‌ها


منابع
1)  فلاح پور، م. میری، س م. بوذری، ن. 1398. اثر محیط کشت و تنظیم­کننده­های رشد بر ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه کننده گیلاس CAB-6P. نشریه علوم باغبانی ایران. 50(1): 196-187.
2)  مدیررحمتی، ع. قاسمی، ر ا. کلاگری، م. باقری، ر. 1393. بررسی ارقام مناسب صنوبر و پائولونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 22(4): 736-748.
3)  موسوی، س س. میری، س م. مرادی، پ. 1396. بهینه‌سازی ریزازدیادی عناب (Ziziphus jujuba) رقم Tian-yuzao. زراعت و اصلاح نباتات. 13(4): 11-1.
4)  میری، س م. 1396. تاثیر اکسین‌های IAA، IBA و NAA بر ریشه‌زایی درون شیشه‌‌‌‌ای پایه‌های M.9 و M.26 سیب. فصلنامه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی گیاهی. 12(4): 23-15.
5)  میری، س م. واعظ لیواری، ب. خلیقی، ا. قائم مقامی، س ع. 1382. کاهش اکسیداسیون فنلی و پرآوری درون شیشه‌‌‌‌ای شاخساره همگروه‌های سیب ’M.26‘ و ’M.9‘. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 4(3 و 4): 154-145.
6)   Bahri, N.B. Bettaieb, T. 2013. In vitro propagation of a forest tree Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. A valuable medicinal tree species, Albanian Journal of Medical and Health Sciences. 12(1): 37-42
7)   Burger, W. 1989. Empress tree (Paulownia tomentosa Steud.). Biotechnology in Agriculture and Forestry. 5: 359-360.
8)   Chunchukov, A. Yancheva, S. 2014. Micropropagation of Paulownia species and hybrids. First National Conference of Biotechnology, Sofia, Bulgaria.
9)   Driver J.A. Kuniyuki, A.H. 1984. In vitro propagation of Paradox walnut Juglans hindsii × Juglans regia rootstock. HortScience 19: 507-509.
10)    Erfani, M. Miri, S.M. Imani, A. 2017. In vitro shoot proliferation and rooting of Garnem rootstock as influenced by basal media, plant growth regulators and carbon sources. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 18(3&4): 101-109.
11)    Fallahpour, M. Miri, S M. Bouzari, N. 2015. In vitro propagation of ‘Gisela 5’ rootstock as affected by mineral composition of media and plant growth regulators. Journal of Horticultural Research. 23(1): 57-64.
12)    Hasanloo, T. Jafarkhani Kermani, M. Malmir Chegini, M. Sepehrifar, R. Mohajeri Naraghi, S. Miri, S.M. 2014. Optimization of in vitro propagation of qare-Qat (Vaccinium arctostaphylus). Journal of Medicinal Plants and By-products. 2: 199-205
13)    Magar, L.B. Shrestha, N. Khadka, S, Joshi, J.R. Acharya, J. Gyanwali, G.C. Marasini, B.P. Rajbahak, S. Parajuli, N. 2016, Challenges and opportunity of in vitro propagation of Paulownia tomentosa Steud for commercial production in Nepal. International Journal of Applied Sciences and Biotechnology. 4(2): 155-160.
14)    Miri, S.M. Roughani, A. 2018. Factors affecting tissue culture success in ornamental crops, I. medium composition. 2nd International and 3rd National Congress on Flower and Ornamental Plants, Mahallat, Iran.
15)    Murashige T. Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cul-ture. Physiologia Plantarum. 15(3): 473-497.
16)    Ozaslan, M. Can, C. Aytekin, T. 2005. Effect of explant source on in vitro propagation of Paulownia tomentosa Steud., Biotechnology & Biotechnological Equipment. 20: 20-26.
17)    Pozoga, M. Olewnicki, D. Jablonska, L. 2019. In vitro propagation protocols and variable cost comparison in commercial production for Paulownia tomentosa × Paulownia fortunei hybrid as a renewable energy source. Applied Sciences. 9: 1-9.
18)    Rahman, A. Rahman, F. Rahmatullah, M. 2013. In vitro regeneration of Paulowniatomentosa Steud. plants through the induction of adventitious shoots in explants derived from selected mature trees, by studying the effect of different plant growth regulators. American Eurasian Journal of Sustainable Agriculture. 7: 259-268.
19)    Roy, P.K. 2015. In vitro plant regeneration of Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. from shoot tip and leaf segment, Bangladesh Journal of Bototany. 44(3): 459-463.