اثر خراش دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، علوم باغبانی ، موسسه آموزش عالی سنا ، ساری ، ایران

2 دانشجوی دکتری ،گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان، گرگان ، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی ، دانشگاه ومنابع گرگان ، گرگان ، ایران

4 کارشناسی ارشد ، علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

چکیده

بذر اختر دارای جوانه‌زنی ضعیف و کند می‌باشد. پیشنهاد گردیده پوسته سخت دلیل این جوانه‌زنی ضعیف و کند می‌باشد. در پژوهش حاضر به‌منظور خراش دهی بذرهای اختر، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با به‌کارگیری اسیدسولفوریک 98 درصد در مدت‌زمان 0، 1، 2، 3 و 4 ساعت در 4 تکرار روی بذر اعمال گردید. صفاتی از قبیل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن تر ریشه‌چه و وزن تر ساقه‌چه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی اثر خراش دهی با اسیدسولفوریک نشان داد که با افزایش مدت‌زمان تیمار درصد جوانه‌زنی نیز افزایش یافت، به‌طوری‌که بیشترین درصد جوانه‌زنی با میانگین (90 درصد) از تیمار 4 ساعت اسید و کمترین آن از تیمار آب مقطر با میانگین (10 درصد) به دست آمد که ازلحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را باهم نشان دادند. تغییرات درصد جوانه‌زنی در روزهای مختلف ارزیابی نشان داد که از ابتدای آزمایش تا روز نهم آزمایش افزایش سریعی نشان دادند ولی بعدازآن تا روز 15 درصد جوانه‌زنی در تیمارها متوقف یا به‌کندی صورت گرفت. تیمار 3 و 4 ساعت اسید از ابتدا درصد جوانه‌زنی بهتری نسبت به دیگر تیمارها نشان دادند که در طی دوره ارزیابی، تیمار شاهد دارای پایین‌ترین میزان درصد جوانه‌زنی بود. نتایج حاصل از تیمار اسیدسولفوریک در این تحقیق اثر مثبتی بر جوانه‌زنی بذر گل اختر به دنبال داشت.
به‌طوری‌که بیشترین درصد جوانه‌زنی با میانگین (90 درصد) از تیمار 4 ساعت اسید و کمترین آن از تیمار آب مقطر با میانگین (10 درصد) به دست آمد که ازلحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را باهم نشان دادند. تغییرات درصد جوانه‌زنی در روزهای مختلف ارزیابی نشان داد که از ابتدای آزمایش تا روز نهم آزمایش افزایش سریعی نشان دادند ولی بعدازآن تا روز 15 درصد جوانه‌زنی در تیمارها متوقف یا به‌کندی صورت گرفت. تیمار 3 و 4 ساعت اسید از ابتدا درصد جوانه‌زنی بهتری نسبت به دیگر تیمارها نشان دادند که در طی دوره ارزیابی، تیمار شاهد دارای پایین‌ترین میزان درصد جوانه‌زنی بود. نتایج حاصل از تیمار اسیدسولفوریک در این تحقیق اثر مثبتی بر جوانه‌زنی بذر گل اختر به دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها