اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد جیرفت

2 گروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان-ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

تحقیق مذکور با هدف مقایسه اثرات کمپوست، کودهای شیمیایی و دامی و تلفیق آنها برخصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه در شهرستان بافت استان کرمان انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و نه تیمار 1- شاهد 2- پنج تن کود گاوی در هکتار، 3- پنج تن کود مرغی در هکتار، 4- پنج تن کمپوست زباله در هکتار، 5- دو و نیم تن کمپوست زباله در هکتار، 6- عرف کود شیمیایی منطقه (250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل، 250 کیلوگرم اوره و 100 کیلوگرم پتاسیم در هکتار)، 7- تلفیق دو و نیم تن کمپوست و دو و نیم تن کود مرغی در هکتار، 8- تلفیق دو و نیم تن کمپوست و دو و نیم تن کودگاوی در هکتار، 9- تلفیق دو و نیم تن کمپوست و نصف عرف کود شیمیایی، انجام گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر اسیدیته خاک و طول بوته معنی دار نیست، ولی شوری خاک را تحت تاثیر قرار میدهد. بیشترین مقدار شوری خاک در تیمار 5 تن کمپوست و کمترین میزان شوری در تیمار کود گاوی مشاهده شد. عملکرد میوه در تیمارهای پنج تن کود مرغی و تلفیق کمپوست و کودشیمیایی با میانگین وزن میوه 7220 گرم بالاترین مقدار را دارا بود و کمترین وزن میوه در تیمار شاهد (بدون کود) با میانگین وزن5670 گرم مشاهده گردید. اثر کمپوست بر شوری خاک، استفاده مداوم از کمپوست در خاکهای استان کرمان که با تنش شوری تهدید می شوند را محدود می نماید.

کلیدواژه‌ها