بررسی اثر اتانول و متانول بر برخی صفات کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده میخک(Dianthus caryophyllus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد اتانول و متانول بر کیفیت پس از برداشت و طول عمر گل‌های شاخه بریده میخک(Dianthus caryophyllus)، آزمایشی به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با 8 تیمار، 3 تکرار و هر تکرار حاوی 5 شاخه گل و در مجموع 120 شاخه گل بریده میخک انجام گردید. تیمارها شامل اتانول و متانول هر کدام با سه سطح 2، 4 و 6 درصد به همراه ساکارز 3 درصد بود. ساکارز 3 درصد و آب مقطر هم بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند. صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر نسبی، وزن خشک، جذب محلول، شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ و عمر پس از برداشت گل‌ها بود. نتایج نشان داد که تیمار اتانول 4 درصد به همراه ساکارز 3 درصد بیشترین تأثیر را بهبود صفات مورد ارزیابی مانند وزن تر نسبی، وزن خشک، جذب محلول، شاخص ثبات غشاء سلول و عمر پس از برداشت گل‌ها داشت و تیمار متانول 4 درصد به همراه ساکارز 3 درصد بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ داشت. بیشترین عمر پس از برداشت گل‌ها با 7/9 روز در تیمار اتانول 4 درصد به همراه ساکارز 3 درصد و کمترین با 2/5 روز در تیمار شاهد بود. نتایج آماری بیانگر معنی‌داری اثر ساده تیمار، زمان و اثر متقابل تیمار×زمان در وزن تر نسبی، وزن خشک، جذب محلول، شاخص ثبات غشاء سلول و عمر پس از برداشت گل‌ها در سطح 1 درصد بود، ولی در آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ، اثر ساده تیمار در سطح 1 درصد و اثر ساده زمان و اثر متقابل تیمار×زمان در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. بنابراین می‌توان بیان نمود که کاربرد پس از برداشت اتانول و متانول موجب بهبود عمر پس از برداشت و برخی صفات کمی و کیفی گل میخک، نسبت به تیمار شاهد و ساکارز گردید.

کلیدواژه‌ها