ارزیابی اثر پرولین و گلایسین‌بتائین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، آنزیمی، رشد و گلدهی شمعدانی(Pelargonium spp.) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار،علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر جهت ارزیابی اثر پرولین و گلایسین‌بتائین بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، آنزیمی، رشد و گلدهی شمعدانی(Pelargonium spp.) تحت تنش خشکی، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با 13 تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گیاه، در مجموع 117 گیاه اجرا شد. تیمارها شامل اثرمتقابل محلول‌پاشی با پرولین و گلایسین‌بتائین هر کدام با دو غلظت 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و اعمال تنش خشکی 25، 50 و 75 درصد ظرفیت زراعی بود. اعمال تیمارهاحدود یک ماه پس از کاشت قلمه‌های ریشه‌دار شده در بستر مناسب، انجام و نمونه‌برداری و ارزیابی صفات مورد نظر نیز در زمان تشکیل جوانه‌های گل صورت گرفت. مورفوفیزیولوژیک و آنزیمی گیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، پرولین، پروتئین، فعالیت آنزیم‌‌های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی گردید. نتایج نشان داد بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، شاخص ثبات غشاء سلول، میزان پروتئین، فعالیت آنزیم‌های‌ سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز و ماندگاری گل روی بوته در تیمار Control و بیشترین و کمترین میزان پرولین به ترتیب در تیمار DS 75% Fc+GB50ppm و Control بود. همچنین بیشترین ماندگاری گل روی بوته با 6/8 روز مربوط به تیمار Control و کمترین ماندگاری گل روی بوته با 3/4 روز مربوط به تیمار DS 75% Fc+GB50ppm بود.

کلیدواژه‌ها