کاربرد پلی آمین‌ها به منظور افزایش عملکرد لیمو شیرین در شرایط آب و هوایی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

لیمو شیرین یکی از گونه های مهم و تجاری مرکبات در کشور می باشد و میزان تولید آن در مقایسه با سایر گونه های مرکبات قابل توجه بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی در بین باغداران برخودار می باشد. ریزش های قبل از برداشت یکی از مهمترین مشکلات مرکبات کشور می باشد. امروزه بزرگ‌ترین چالشی که بازارهای داخلی و خارجی مرکبات را تهدید می‌کند، بالا رفتن هزینه‌های تولید و پایین بودن راندمان آن در واحد سطح می‌باشد. لذا هر عملیات زراعی که منجر به کاهش ریزش‌های پیش از برداشت و افزایش تولید گردد، می‌تواند موجب افزایش راندمان تولید و بهره‌وری منابع آبی و خاکی گردد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی با پلی آمین‌های مختلف (پوتریسین، اسپرمین، اسپرمیدین) در خصوصیات عملکردی میوه لیمو شیرین در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار شامل اسپرمین (25/0 و 5/0 میلی‌مولار)، پوترسین (1/0 و 25/0 میلی‌مولار)، اسپرمیدین (1 و 5/1 میلی‌مولار) و شاهد انجام گرفت. نتایج نشان داد بهترین پلی‌آمین به منظور استفاده در لیموشیرین، پوترسین 1/0 میلی‌مولار در لیتر است. همچنین نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی‌دار این تیمار بر ریزش میوه پیش از برداشت بوده است. نتایج این بررسی به باغداران لیموشیرین توصیه می‌کند تا از پلی‌آمین‌ها به منظور افزایش عملکرد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها