بررسی اثر EC آب آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولژیک و میزان عناصرگل رز(Rosa hybrid) رقم Dolce Vita در کشت هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار،گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر EC آب آبیاری بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولژیک و میزان عناصر گل رز(Rosa hybrid) رقم Dolce Vita در کشت هیدروپونیک، آزمایشی به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با 4 تیمار شامل سه سطح کلرید سدیم 5/0، 5/1 و 5/2 دسی‌زیمنس بر متر در 3 تکرار انجام گردید. گلدان بدون آبیاری با کلرید سدیم به عنوان شاهد استفاده شد. برای انجام آزمایش، ابتدا قلمه‌های گل رز، تهیه و در گلدان‌های 5 کیلویی حاوی بستر ضدعفونی شامل 70% کوکوپیت و 30% پرلایت کشت گردید. آبیاری در ابتدای تحقیق با آب غیرشور(آب ورودی به گلخانه) روزی دو مرتبه انجام شد و پس از روز سوم آبیاری با اعمال تیمارهای شوری در همه تیمارها و به صورت یکسان (با نسبت حجم مساوی) صورت پذیرفت. صفات کمی و کیفی گیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد گل، قطر غنچه، قطر ساقه، طول ساقه، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، میزان پتاسیم و کلسیم و ماندگاری گل رز روی بوته ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که اعمال تمام سطوح شوری ناشی از نمک کلرید سدیم موجب کاهش میزان تمام صفات مورد ارزیابی نسبت به شاهد گردید. همچنین جدول تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که اثر تیمار بر تمام صفات از نظر آماری در سطح 1 درصد معنی‌دار شد و بین تمام صفات مورد نیز همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 1 و 5% وجود داشت.

کلیدواژه‌ها