اثرات روغن های ضروری اکالیپتوس و نعناع در جیره غذایی بر درصد قطعات لاشه و اندام های ضمیمه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات استفاده از روغن‌های ضروری اکالیپتوس و نعناع در جیره‌های غذایی بر درصد قطعات لاشه و اندام‌های ضمیمه جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. لذا در این آزمایش تعداد 150 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در 15 واحد آزمایش (5 گروه آزمایشی و 3 تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. در پایان دوره (42 روزگی) تفکیک لاشه انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که افزودن این روغن‌ها در جیره غذایی بر قطعات مختلف لاشه شامل درصدهای لاشه، سینه و ران اثر معنی داری داشت (05/0>p). به طوری که درصد لاشه، سینه و ران در جوجه‌های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی سطوح مختلف روغن‌های ضروری در مقایسه با گروه شاهد منفی (بدون افزودنی) افزایش یافت (05/0>p) که مقدار این افزایش مشابه مقدار افزایش یافته در گروه شاهد مثبت (آنتی بیوتیک) بود. به هرحال اثر سطح 30 میلی لیتر روغن در کیلوگرم در مقایسه با سایر سطوح در جیره غذایی بر افزایش درصد لاشه، سینه و ران جوجه‌های گوشتی بیشتر بود. همچنین، جیره‌های حاوی سطوح مختلف روغن‌های ضروری در مقایسه با جیره‌های بدون افزودنی و آنتی بیوتیکی درصد کبد جوجه‌های گوشتی را کاهش دادند (05/0>p). اثر افزودن روغن‌های ضروری به حیره غذایی حتی بیشتر از اثر افزودن آنتی بیوتیک بر این صفات بود. همچنین در بین مقادیر روغن‌های ضروری، مقدار 30 میلی لیتر سبب بیشترین کاهش در درصد طحال و پانکراس جوجه‌های گوشتی شد (05/0>p). لذا به عنوان نتیجه گیری کلی، استفاده از روغن‌های ضروری اکالیپتوس و نعناع در مقادیر مختلف بویژه 30 میلی لیتر در هر کیلوگرم در جیره غذایی می‌تواند افزودنی مناسبی در جیره غذایی برای بهبود قطعات لاشه و وضعیت اندام‌های ضمیمه دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی باشد.

کلیدواژه‌ها