ارزیابی استفاده از تیوباسیلوس با گوگرد و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های سلولی درخت ماگنولیا در خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

2 استادیار، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران

چکیده

به منظور بررسی برخی ویژگی های رشدی درخت ماگنولیا در خاک‌های آهکی و تأثیر کاربرد اسید هیومیک و تیوباسیلوس همراه با گوگرد بر آن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با 4 تیمار در 3 تکرار و هر تکرار با 2 درخت انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل خاک باغچه، اسید هیومیک با منشاء آلی(ذغال سنگ) واسید هیومیک با منشاء گیاهی(چغندر قند) هر کدام به میزان 3500 گرم در هکتار و نیز 500 گرم تیوباسیلوس همراه با 25 کیلوگرم گوگرد پودری در هر هکتار بود. صفات مورد آزمایش شامل شاخص ثبات غشاء سلول و محتوای آب نسبی در برگ بودند. براساس نتایج این مطالعه با اعمال تیمار‌های اسید هیومیک و تیوباسلوس همراه با گوگرد، شاخص ثبات غشاء سلولی کاهش و محتوای آب نسبی برگ درخت افزایش یافت. در حالی که بین درختان تیمار شده به لحاظ محتوای آب نسبی برگ ماگنولیا تفاوتی مشاهده نشد. همچنین با کاهش شاخص ثبات غشاء سلول ناشی از کاربرد تیمارها، محتوای آب نسبی برگ افزایش یافت.. همچنین مشاهده شد که تیمار تیوباسیلوس همراه با گوگرد مؤثرترین تیمار در ویژگی های مورد نظر بود و بنابراین می‌توان در خاک‌های آهکی کاربرد تیوباسیلوس با گوگرد پودری را برای کشت و نگهداری ماگنولیا توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها