بررسی زیست‌شناسی سوسک برگ‌خوار نارون(Xanthogaleruca Luteola) و روش‌های کنترل آن در گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه حشره‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور مطالعه زیست‌شناسی سوسک برگ‌خوار نارون(Xanthogaleruca luteola Coleoptera, chrysamelidae) و روش‌های کنترل آن در شهر گرمسار، نمونه‌برداری‌‌های لازم از سنین مختلف زیستی و طول دوره رشدی آنها انجام شد. در شرایط آزمایشگاه نیز شاخه‌های حاوی برگ‌های دارای دستجات تخم و قسمت قاعده برگ جدا شده و به ظرف حاوی محلول آب قند منتقل شد. رطوبت مورد نیاز برگ‌ها طی مدت آزمایش از طریق پاشیدن آب روی آنها تامین شد و با قراردادن تخم‌ها درون انگوباتور با دمای 2±24 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5±60 و طول دوره روشنایی 15 ساعت، مطالعات مراحل مختلف لاروی، طول دوره جنینی و اندازه‌های مربوط به لاروهای شامل طول لارو، عرض کپسول تخم و غیره انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی است که نمونه‌های زمستان‌گذران در نیمه اول فروردین با رسیدن دما به حدود 17 درجه سانتیگراد، ظاهر و شروع به فعالیت تخم‌گذاری و تولید لارو می‌نمایند که تاپایان شهریور ماه 3 نسل کامل از خود بجا می‌گذارند. تخم‌ها بصورت دستجات 1-4 ردیفه و در هر ردیف بین 40-1 تخم مشاهده شد. دوره جنینی 8 روز طول کشید. این آفت دارای 3 سن لاروی بوده که مدت آن حدود 2/21 روز طول کشید و مرحله پیش‌شفیرگی آنها بسته به نوع نسل بین 3/11-9 روز طول کشید و دوره زیستی حشره کامل هم بین 2/27-25 روز به طول انجامید. بیشترین خسارت مربوط به دوره لاروی بین 1 و سن 2 بود. اما روش‌های کنترل مکانیکی و بیولوژیکی و در نهایت روش کنترل شیمیایی با استفاده از سموم زولون و تیودان نیز از روش‌های مرسوم کنترلی برای این آفت است.

کلیدواژه‌ها