بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل های بریده نرگس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی ، موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ایران

2 دانشوجی دکتری گروه آموزشی علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان، گرگان،ایران

چکیده

به منظوربررسی طول عمر گل نرگس پژوهشی در قالب فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی ‌شامل اسید جیبرلیک (0، 20 و 40 میلی گرم در لیتر) و کلرید کلسیم (0، 20 و 40 میلی مولار) به همراه 4 درصد ساکارز در چهار تکرار انجام گرفت. در این پژوهش صفات طول عمر،جذب آب، وزن تر نسبی گل و جمعیت میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف نشان داد بالاترین طول عمر گل های شاخه بریده در غلظت 20 میلی مولار کلرید کلسیم بدست آمد که این تیمار در صفات وزن تر نسبی ساقه در روز 8 و 10 آزمایش اثرمثبت نیز نشان داد. استفاده از کلسیم برای بهبود افزایش ماندگاری مورد نیاز است. تغییرات وزن تر نسبی در روزهای مختلف ارزیابی نشان داد که وزن تر نسبی از ابتدای آزمایش تا روز 10 کاهش ولی در روز 12 آزمایش افزایش معنی‌داری نشان داد. تیمار اسید جیبرلیک 40 میلی گرم در لیتر بیشترین رشد میکروبی مشاهده گردید و کمترین آن در تیمار 40 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به همراه 10 میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد.
تیمار اسید جیبرلیک 40 میلی گرم در لیتر بیشترین رشد میکروبی مشاهده گردید و کمترین آن در تیمار 40 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به همراه 10 میلی مولار کلرید کلسیم مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها