تاثیر کاربرد اسید هیومیک وگوگرد همراه باکتری‌های جنس تیوباسیلوس بر ویژگی های مورفولوژیکی گیاه ماگنولیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران

2 استادیار،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار ،ایران

چکیده

کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا محسوب ‌می‌شود. تولید محصول در سطح بازدهی مطلوب در خاک‌های آهکی و خاک‌های با pH بالا‌‌، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. بخش مهمی از این مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که در این خاک‌‌‌‌‌‌ها به علت وجود pH بالا و غلظت زیاد یون کلسیم‌‌، عناصر غذایی که قابلیت جذب آن‌‌‌‌‌‌ها وابسته به pH است به صورت ترکیب‌‌های نامحلول و غیرقابل استفاده برای گیاهان در‌ می‌آیند. از طرفی افزودن این عناصر به خاک از طریق کودهای شیمیایی مشکلات و آلودگی‌‌های زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده با استفاده از گوگرد همراه باکتری‌های جنس تیوباسیلوس و اسید هیومیک با تغییر pH خاک و افزایش ماده آلی خاک به حداکثر عملکرد و رشد این گیاه رسید. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌‌های کامل تصادفی با 4 تیمار در 3 تکرار و هر تکرار با 2 درخت انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل خاک باغچه، اسید هیومیک با منشاء آلی(ذغال سنگ) واسید هیومیک با منشاء گیاهی(چغندر قند) هر کدام به میزان 3500 گرم در هکتار و نیز 500 گرم تیوباسیلوس همراه با 25 کیلوگرم گوگرد پودری در هر هکتار بود. صفات مورد آزمایش شامل وزن‌تر و خشک برگ، شاخص سطح برگ، تعداد برگ و طول ساقه بود. بر اساس نتایج این مطالعه با اعمال تیمار‌ها تمام ویژگی های مورفولوژیکی درختان ماگنولیا نسبت به خاک آهکی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشت. همچنین مشاهده شد که تیمار تیوباسیلوس همراه با گوگرد مؤثرترین تیمار در رشد و نمو درخت ماگنولیا نسبت به سایر تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها