بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا توسط تنظیم‌کننده‌های رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

2 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، موسسه آموزشی عالی سنا، ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در افزایش رویشی، ویزگی‌های مطلوب پایه مادری مانند رنگ گل، شکل برگ، اندازه گیاه، مقاومت به تنش‌های محیطی و مقاومت به آفات و بیماری‌های گیاهی را می‌توان به آسانی به نسل بعد انتقال داد و از تفرق ویژگی‌ها که در افزایش جنسی به وجود می‌آید دوری نمود. این مطالعه به منظور تعیین غلظت مناسب نفتالین استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید برای ریشه زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار و 15 تیمار اجرا گردید. در این پژوهش تنظیم‌کننده‌های ریشه‌زایی ایندول بوتیریک اسید در یک سطح (2000 میلی‌گرم درلیتر)، نفتالین استیک اسید در سه سطح (2000، 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) و سالیسیلیک اسید در دو سطح (200 و 400 میلی گرم در لیتر) بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای هورمونی باعث افزایش درصد ریشه‌زایی قلمه‌ها شد و از نظر آماری اختلاف بین تیمارها تنظیم کننده رشد نسبت به شاهد در سطح آماری 5 درصد اختلاف معنی‌داری بدست آمد. بالاترین درصد ریشه‌زایی قلمه ها مربوط به تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و 3000 میلی‌گرم در لیتر نفتالین استیک اسید بود. نتایج نشان داد غلظت‌های 2000 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید‌‌ و 3000 میلی‌گرم درلیتر نفتالین استیک اسید دارای بالاترین درصد ریشه‌زایی بودند.

کلیدواژه‌ها