تاثیر ایندول بوتیریک اسید(IBA) و نفتالین استیک اسید(NAA) بر ریشه‌دهی قلمه‌های چای(Camellia sinensis L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آگروتکنولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

گیاه چای (Camellia Sinesis L.) درختچه یا درختانی همیشه­سبز و با عمر طولانی 100- 80 سال از تیره Theaceae است که ارتفاع آن در حالت وحشی تا 10 متر می­رسد، ولی در نمونه­های پرورش یافته از 2 متر تجاوز نمی­کند و چون برای برداشت محصول برگ چای همه­ساله آن را هرس می­کنند، بلندی بوته را تا 80 سانتی­متر نگه می­دارند. تکثیر چای به روش قلمه متداول­ترین شیوه ازدیاد چای برای تولید بوته­هایی مشابه پایه مادری می­باشد. بیشترین تاثیر روی ریشه­زایی قلمه­ها توسط اکسین­ها گزارش شده است. بنابراین این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور ایندول بوتیریک اسید(IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) هر کدام در چهار سطح (صفر، 1000، 2000 و 3000 میلی­گرم در لیتر) و اثرات متقابل آنها با سه تکرار انجام شد. در پایان آزمایش صفات درصد ریشه­زایی، تعداد ریشه، طول ریشه و درصد ماده خشک ریشه مورد اندازه­گیری قرارگرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در صفت درصد ریشه­زایی، تیمار IBA 2000 + NAA 2000 در تعدار ریشه و درصد ماده خشک ریشه، تیمار IBA 3000 و طول ریشه، تیمار IBA 3000 + NAA 2000 بهترین نتایج را نشان دادند

کلیدواژه‌ها


1) ابوطالبی‌جهرمی و ع.، ا. حسن­پور. 1382. بررسی اثرهای زمان و محل قلمه­گیری، نوع بستر ریشه­زایی و اکسین بر ریشه­زایی قلمه­های زیتون رقم ماری. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. پاییز 1382، صفحه: 114-105.

2) خوشخوی، مرتضی. 1382. گیاه افزایی(ازدیاد نباتات) مبانی و روش­ها (جلد دوم). انتشارات دانشگاه شیراز، ص 522- 526(ترجمه).

3) دفتر امور اقتصادی معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. 1395. گزارش وضعیت صنعت چای کشور(اعتبارات، خرید تضمینی، صندوق توسعه صنعت چای کشور از سال 93 تا 95 و چای­های سنواتی 88-79). گزارش شماره 4: 22ص.

4) رمضانی، م.، ع. طلایی، د. جوادی و ن. صفر­پور. 1387. بررسی اثر زمان­های مختلف محلول­پاشی با برخی عناصر غذایی بر خصوصیات گل و در­صد تشکیل میوه درختان زیتون رقم روغنی محلی رودبار. مجله­ پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 80، صفحه: 52-46.

5) میرسلیمانی، ع و م. راحمی. 1385. اثرات دو نوع اکسین مصنوعی بر ریشه زایی قلمه­های چوب سخت دورگه هلو × بادام در شرایط فضای آزاد. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 76، صفحه: 96-89.

6) نجاتی، محمدرضا. 1376. اثرات غلظت هورمون IBA، موقعیت قلمه و محیط کشت در ریشه زایی قلمه‌های ارقام محلی فندق . Cirylus avellana L . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.

7( Arteca, R. 1996.plant growth substances principles and applications.The Pensilvania State University ,pp.47:95,127-143.

8( Bartolini, G,. Fabbri, A and Tathini-M. 1986. Effects of phenolic acids and auxin on rooting of Olea europaea L. cuttings Horticulture. Congress, Davis (U. S. A). Hort science, 21 (3) sect. 2:662.

9( Hussain, S.A., T. Sarwar, M. I. Lone and F.S. Hamid. 2003. Effect of different soil moisture conservation practices.on evapotranspiration and growth of young tea plants. Asian. J. Pla. Sci. 2(12):188-191.

10( Peper, Klaus. 2003. www.camellia- ics . org-ics/culture/propaget.htm.

11( Sadhu, M. K. 1998. Plant Propagation. Wiley Easten limited, New Delhi. PP. 287.