اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ایران

2 استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

3 - استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

5 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

یکی از خصوصیات گیاهان برگ زینتی تولید برگ­های کافی و شاخه­های جانبی برای ایجاد ظاهر متراکم است. در بعضی موارد لازم است که شاخه­های مختلفی را با برخی از هورمون رشد ایجاد کنیم تا بتوانند به اندازه کافی برگ و شاخه­های جانبی تولید کنند. شایع‌ترین عامل­های درمان کننده، اسید جیبرلیک می­باشد که شاخ و برگ گیاه را تولید می­کنند. در پژوهش حاضر، هدف ما تعیین اثرات سربرداری تحت سطح مختلف اسید جیبرلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گل جعفری آفریقایی و همچنین تعیین بهترین زمان سربرداری تحت سطوح مختلف اسید جیبرلیک می­باشد. در این مطالعه سربرداری به عنوان عامل اول در سه سطح (0، 45 و 90 روز پس از نشاءکاری) و اسید جیبرلیک به عنوان عامل دوم در چهار سطح (100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر) استفاده شد. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل 4 × 3 شامل سه سطح سربرداری (عامل اول) و چهار سطح اسید جبیرلیک (عامل دوم) به صورت طرح کاملاً تصادفی (CRD) با چهار تکرار و در هر تکرار چهار گلدان استفاده گردید. بذرها در نیمه اول شهریور کشت گردیدند و پس از شش برگچه‌ای شدن (ارتفاع 7 سانتی‌متر) به گلدان نشایی انتقال یافتند گل­ها پس از اینکه در گلدان استقرار یافتند (حدوداً 15 روز پس از نشاء کاری)، تحت تیمار سربرداری و محلول‌پاشی سطح اسید جیبرلیک قرار گرفتند محلول‌پاشی در طی سه مرحله با فواصل زمانی 10 روزه صورت گرفت. نتایج نشان داد کاربرد تنظیم‌کننده رشد اسید جیبرلیک در مقایسه با تیمار شاهد، باعث افزایش تعداد شاخه در 60،90 روز پس از محلول‌پاشی گردید. در بین تیمارها، تیمار سربرداری 90 روزه + 200 میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک بیشترین تعداد شاخه در طی 60 و 90 روز پس از محلول‌پاشی، در گیاه جعفری آفریقاییشد. بنابراین استفاده توام سربرداری 45 روز به همراه محلول‌پاشی 200 میلی­گرم در لیتر تنظیم‌کننده‌ رشد اسید جیبرلیک میزان رشد مورفولوژیکی را به طور قابل توجهی در گیاه جعفری آفریقایی را افزایش داد.
 

کلیدواژه‌ها