اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در شرایط شوری ناشی از نمک Nacl بر برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و رشد گیاه نعناع فلفلی(Mentha piperita)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، د انشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی ‌اسیدسالیسیلیک در شرایط شوری بر رشد و برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی پنج گیاه، در مجموع 135 گیاه انجام شد. کلرید سدیم با دو غلظت 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و ‌اسیدسالیسیلیک در سه سطح 50، 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر، بکار رفت. در این آزمایش، گیاهان محلول‌پاشی شده با آب مقطر نیز به عنوان شاهد استفاده گردید.‌ محلول‌پاشی با ‌اسیدسالیسیلیک و آبیاری خاکی با محلول کلرید سدیم (200 میلی‌لیتر به ازای هر گلدان) از مرحله چهار تا شش برگی به مدت سه هفته متوالی و دو مرتبه در هفته انجام شد. صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیکگیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، میزان کلروفیل کل برگ، میزان پرولین، میزان پروتئین، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل کل برگ، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم‌ها در تیمار شاهد و کمترین در تیمار کلرید سدیم 100 میلی‌گرم در لیتر بود. همچنین بیشترین میزان پرولین در تیمار کلرید سدیم 100 میلی‌گرم در لیتر و کمترین تیمار شاهدبود. همبستگی بین صفات ارزیابی شده نیز نشان داد که بین میزان پرولین با وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، میزان پروتئین، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز، همبستگی منفی معنی‌دار در سطح 1% و با میزان کلروفیل کل برگ، همبستگی منفی و معنی‌دار در سطح 5% وجود دارد. همچنین ارتفاع گیاه با میزان پروتئین و کلروفیل کل برگ با فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و آنزیم پراکسیداز همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 5% نشان داد. بین سایر صفات مورد ارزیابی نیز با هم همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 1% مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها