اثرات ترکیب گیاهی آویشن و میخک در جیره غذایی بر صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم دامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران،

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات ترکیب گیاهی آویشن و میخک در جیره غذایی بر صفات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 120 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار گروه آزمایشی و سه تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون افزودنی)، گروه آنتی بیوتیک، گروه مخلوط آویشن و میخک و گروه پری بیوتیک بود. در پایان آزمایش صفات لاشه مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونه­های خونی برای تعیین فراسنجه های خونی به آزمایشگاه ارسال شد. یافته­ها نشان دادند که مخلوط آویشن و میخک اثر معنی داری بر صفات مختلف لاشه شامل درصد لاشه، سینه، ران، و درصد وزنی اندام‌های داخلی نداشت. استفاده از مخلوط گیاهان دارویی و پری بیوتیک موجب کاهش کلسترول پلاسما شد ولی تاثیری بر غلظت تری گلیسرید، گلوکز، HDL و LDL نداشت. به نظر می­رسد استفاده از مخلوط آویشن و میخک می‌تواند موجب بهبود سطح کلسترول سرم جوجه­های گوشتی شود.
 

کلیدواژه‌ها