بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیاردانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد گرمسار

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های برگ گیاه آنتوریوم رقم Anthotowok در حضور اسیدسالیسیلیک، پژوهشی در گلخانه مکانیزه با دمای حداقل 18 درجه و حداکثر 25 درجه، رطوبت 80% و روشنایی 1500 فوت کندل واقع در شهرستان پاکدشت انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با (6) گروه تیماری متفاوت شامل تیمار شاهد (بدون تنش شوری)، شوری در سطح ds/m2، شوری همراه اسیدسالیسیلیک در سطح ppm 100، شوری همراه اسیدسالیسیلیک در سطح ppm 200، اسیدسالیسیلیک در سطح ppm 100 و اسیدسالیسیلیک در سطح ppm 200 انجام شد. اندازه‌گیری‌ها شامل اندازه‌گیری سطح برگ، تعداد برگ و وزن تر برگ بود. بر اساس نتایج بدست آمده، تنش شوری موجب کاهش و در مقابل اسیدسالیسیلیک موجب افزایش تمام ویژگی‌های اندازه‌گیری شده برگ آنتوریوم شد. بهترین نتیجه در مورد وزن تر برگ در اسیدسالیسیلیک ppm 100 و بهترین نتیجه مربوط به سطح برگ و تعداد برگ در اسیدسالیسیلیک ppm 200 بود که می‌توان نتیجه گرفت اسیدسالیسیلیک تا حد بسیار زیادی می‌تواند اثرات تنش شوری بر گیاه را خنثی نموده و ویژگی‌های رشدی آنرا بهبود دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها