بررسی اثرات غلظت‌های مختلف اسیدجیبرلیک و بنزیل‌آدنین بر صفات رشدی و رنگیزه‌های گیاه آپارتمانی اسپاتی فیلوم (Spathiphyllum wallisii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان

2 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

3 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ایران

چکیده

در شرایط گلخانه­ای تأثیر دو هورمون بنزیل‌آدنین و اسیدجیبرلیک بر گیاه برگ زینتی اسپاتی‌فیلوم مورد بررسی قرارگرفت. بنزیل‌آدنین در سطوح (صفر، 100، 200، 400 میلی‌گرم در لیتر) و اسیدجیبرلیک در سطوح (صفر، 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) توسط محلول‌پاشی برگی در طی سه مرحله با فواصل زمانی هر 15 روز یکبار صورت گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ تولیدی در گیاه در تیمارهای 400 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین و 100 میلی‌گرم در لیتر اسیدجیبرلیک به ترتیب با میانگین 33/11 و 11 بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری را نشان ندادند. با افزایش غلظت تنظیم کننده­های رشد بنزیل‌آدنین و اسیدجیبرلیک سطح برگ، شاخص کلروفیل، طول دمبرگ، کلروفیل a به طور معنی‌داری نیز افزایش از خود نشان داد. اثر هورمون‌های بنزیل‌آدنین و اسیدجیبرلیک بر رنگدانه‌های فتوسنتزی مؤثر بود. بالاترین مقدار کلروفیل a، b و کل در سطح 400 میلی‌گرم در لیتر بنزیل‌آدنین به همراه 100 میلی‌گرم در لیتر اسیدجیبرلیک با میانگین 48/18، 74/10 و 73/28 میکرو‌گرم در میلی‌لیتر بود. بالاترین مقدار کارتنوئید در تیمار 100 میلی‌گرم در لیتر اسیدجیبرلیک با میانگین 31/5 میکروگرم در میلی‌لیتر حاصل شد.
 

کلیدواژه‌ها