بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی ماریتیغال ( Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

چکیده

امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به‌عنوان طبیعی‌ترین و مطلوب‌ترین راه حل زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح می‌باشد. به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای دامی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کود گاوی در دو سطح 15 و 30 تن در هکتار، کود مرغی در دو سطح 5/7 و ۱۵ تن در هکتار، کود تلفیقی شامل کود گاوی ۱۵ تن در هکتار و کود مرغی ۵/۷ تن در هکتار و کود بیولوژیکی نیتروکسین به میزان ۴۰۰ میلی‌گرم در متر مربع بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه گل‌دهنده، قطر کاپیتول، تعداد کاپیتول‌های اصلی، فرعی و کل، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد و درصد روغن بود. بیشترین تعداد بذر در کاپیتول، ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه گلدهنده، قطر کاپیتول، وزن هزار دانه (۶۶/۲۷گرم)، عملکرد دانه (۲۰۲۴ کیلوگرم) و روغن (۴۷۶ کیلوگرم) در هکتار مربوط به تیمار کود گاوی۳۰ تن در هکتار بود . کاربرد نیتروکسین هم بر افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه مؤثر بود. بنابراین، برای حصول عملکرد بالا و تولید محصول ارگانیگ در زراعت گیاه دارویی ماریتیغال و جایگزینی کودهای شیمیایی، کاربرد 30 تن کود گاوی در هکتار توصیه می‌گردد.امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به‌عنوان طبیعی‌ترین و مطلوب‌ترین راه حل زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح می‌باشد. به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای دامی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کود گاوی در دو سطح 15 و 30 تن در هکتار، کود مرغی در دو سطح 5/7 و ۱۵ تن در هکتار، کود تلفیقی شامل کود گاوی ۱۵ تن در هکتار و کود مرغی ۵/۷ تن در هکتار و کود بیولوژیکی نیتروکسین به میزان ۴۰۰ میلی‌گرم در متر مربع بود.

کلیدواژه‌ها