بررسی اثر چندین تنظیم‌کننده‌ رشد گیاهی بر ویژگی های رشد ی،میزان کلروفیل و مقدار عناصر در فرفیون زینتی (Euphorbia lactea f. cristata)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

چکیده
هورمون ‌های گیاهی عهـده‌دار تنظـیم و همـاهنگی فرآینـد هایی هستند کـه در نقـاط مختلـف پیکـر گیاهـان صـورت می‌گیرند. رشـد و نمـو طبیعـی یک گیاه، بیشتر توسـط اعمـال متقابـل هورمـون‌هـای گیاهی تحریک کننده و بازدارنده تنظـیم مـی‌شـود. فرفیون) (Euphorbia lactea از تیره Euphorbiaceae ، گیاه زینتی زیبا و پر طرفداری است که بدلیل داشتن ساختاری خاص و تنوع شکل ظاهری، دارای تقاضای بالا و بازار فروش خیلی خوبی می باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بهبود کمی و کیفی صفات رویشی این گیاه، به صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای در سال 1396 اجرا گردید. اثر 12 تیمار، متشکل از شاهد، 2,4-D در سه سطح 25، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر، TDZ در سه سطح 5، 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر، GA3 در سه سطح 100، 200 و 400 میلی‌گرم در لیتر و ترکیبی از 2,4-D و TDZ 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها به فاصله هفت روز یک بار و در هشت نوبت بر روی پیوندکهای گیاهان پیوند شده اعمال گردیدند. در تیمارهای انجام شده با 2,4-D نحوه رشد پیوندک‌ها به صورت برجستگی‌های گرانوله، در TDZ به صورت کنگره‌ای، در GA3 به صورت شاخ گوزنی و در تیمار 2,4-D توأم با TDZ به صورت ترکیبی از برجستگی‌های گرانوله و کنگره‌ای بود. بر اساس نتایج، بیشترین وزن نهایی پیوندک از تیمار جیبرلیک اسید 400 میلی گرم در لیتر با میانگین 1/20 گرم به دست آمد. همچنین، بین تیمارهای مختلف تنظیم کننده‌ های رشد گیاهی، بیشترین میزان کلروفیل کل از تیمار جیبرلیک اسید 100 میلی‌گرم در لیتر، با میانگین‌ 94/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر، حاصل شد. درصد پتاسیم و فسفر در تیمار تیدیازورون 5 میلی‌گرم در لیتر بیشترین بودند. مقدار کلسیم نیز در تیمار اسید جیبرلیک 400 میلی گرم در لیتر دارای حداکثر میزان کلسیم در بین تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها