بررسی اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت فنیل‌آلانین و سلنیوم بر گلدهی و استحکام ساقه آلسترومریا(Alestromeria spp.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت اسید آمینه فنیل‌آلانین و سلنیوم بر گلدهی و استحکام ساقه آلسترومریا(Alestromeria spp.)، به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با هفت تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گلدان، در مجموع 63 گلدان اجرا شد. تیمارها شامل اسید آمینه فنیل‌آلانین با سه سطح 25، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و نانوسلنیوم هر کدام با سه سطح 5/2، 5 و 10 میلی‌گرم در لیتر و گلدان بدون محلول‌پاشی بعنوان شاهد، بود. محلول‌پاشی گلدان‌ها سه مرتبه به فاصله یک هفته در پایه‌های یکسان انجام شد، به طوری که آخرین محلول‌پاشی حدود یک هفته پیش از مرحله مناسب برداشت گل‌ها جهت عرضه به بازار(یعنی باز شدن اندک جوانه‌های گل و نمایان شدن رنگ) بود. صفات فیزیکوشیمیایی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، شاخص ثبات غشاء سلول، شکوفایی، ارتفاع گیاه، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، پروتئین، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و فنیل‌آلانین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تیمار Selenium 2.5ppm بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند وزن تر گل، وزن خشک گل و شاخص ثبات غشاء سلول داشت. تیمار Phenylalanine 100ppm نیز بیشترین اثر را در بهبود شکوفایی، ارتفاع گیاه، میزان پروتئین، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته و تیمار Phenylalanine 50ppm بیشترین تأثیر را بهبود آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ داشت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز نیز در تیمار Selenium 10ppm بدست آمد. همبستگی بین صفات مورد ارزیابی نشان داد که شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ با شکوفایی و ارتفاع گیاه و همچنین میزان پروتئین، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و فنیل‌آلانین آمونیالیاز با آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ، همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 5% و سایر صفات، همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 1%، داشت.

کلیدواژه‌ها