امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناسی‌ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و ایران است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی اصلی که برای مقابله با این چالش ارائه گردید، کشاورزی دقیق بوده است. با توجه به توانمندیهای عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد، بررسی آن بسیار مهم است. کشاورزی دقیق می تواند بسیاری از نقاط ضعف کشاورزی فعلی را برطرف کند و از شیوه های نوین قابل محاسبه برای استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی استفاده نمود. در کشاورزی دقیق، مدیریت نهاده های تولید محصولات زراعی مانندکود شیمیایی، علف کش، بذرو مانند آن بر اساس ویژگی های مکانی مزرعه و با هدف کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ کیفیت محیط زیست و غیره اجرا می گردد. کشاورزی دقیق می تواند بر هزینه نهاده ها و درآمد تولید محصول تاثیر گذار باشد. هدف از این تحقیق مطالعه امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی- همبستگی طراحی و اجرا شد. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان(205=N) بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (75=n) تعداد 75 بدست آمد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات استادان و صاحبنظران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد گرمسار، انجام و اصلاحات لازم نیز صورت گرفت. برای بدست آوردن پایایی نیز با استفاده از آزمون مقدماتی(30 پرسشنامه در شهرستان پاکدشت) ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد بدست آمد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که عوامل آموزشی، عوامل فنی، چالش ها وموانع، سیاستگذاری، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی به ‌ترتیب به عنوان مهمترین متغیرهایی بودندکه بیشترین سهم را در کاربرد کشاورزی دقیق داشتند.

کلیدواژه‌ها