عوامل موثر بر ارتقای مهارت دامداران در مدیریت تغذیه و بهداشت دام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 - کارشناسی‌ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برمهارت دامداران درخصوص مدیریت تغذیه و بهداشت دام اجرا شد. تحقیق حاضر از نظرنوع، کاربردی واز نظرروش علی– ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه گاوداران (دامداران) شهرستان گرمسار بودند (1800N=). حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران، 110 برآورد گردید که برای افزایش دقت تعداد 20 نفربه آن اضافه گردید ودر نهایت با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای اقدام به جمع­آوری اطلاعات از جامعه آماری گردید (130n=). ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­ای محقق ساخته بودکه روائی آن توسط متخصصین مرتبط واعتبار آن با پیش آزمون وانجام آزمون الفای کرونباخ 85/0 تعیین گردید. برای تحلیل نتایج نیز از رگرسیون چندگانه استفاده شد. که متغیرهای پیش­بین توان تبیین 10/59% (591/0=2R ضریب تبیین) از میزان نوسانات متغیر وابسته را داشتند. متغیرهای آموزش عملی، آموزش‌های به شیوه طریقه‌ای، سطح تحصیلات، سابقه دامداری و شرکت در کارگاه­های آموزشی به ترتیب بیشترین نقش را در برمهارت دامداران در مدیریت تغذیه و بهداشت دام داشتند

کلیدواژه‌ها