اثر محلول‌پاشی نانوکلات پتاسیم، سلنیوم و کلسیم بر خصوصیات کمی، کیفی، رشد و گلدهی جعفری آفریقایی (Tagetes erecta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیارگروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر جهت بررسی اثر محلول‌پاشی پتاسیم، سلنیوم و کلسیم بر خصوصیات کمی، کیفی، رشد و گلدهی جعفری آفریقایی (Tageteserecta)، به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با هفت تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گلدان، در مجموع 63 گلدان اجرا شد. تیمارها شامل نانوکلات پتاسیم و کلسیم هر کدام با دو سطح 30 و 60 میلی‌گرم در لیتر، نانوکلات سلنیوم با دو سطح 3 و 6 میلی‌گرم در لیتر و گلدان بدون محلول‌پاشی بعنوان شاهد، بود. محلول‌پاشی گلدان‌ها سه مرتبه به فاصله 10 روز از مرحله چهار تا شش برگی گیاه و در پایه‌های یکسان انجام شد. نمونه‌برداری و ارزیابی صفات حدود 10 روز پس از آخرین محلول‌پاشی انجام گردید. صفات کمی، کیفی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، تعداد گل، ارتفاع گیاه، شاخص ثبات غشاء سلول، کارتنوئید گلبرگ، کلروفیل کل برگ، پروتئین، فعالیت آنزیم‌ سوپراکسید دیسموتاز، میزان پتاسیم، سلنیوم، کلسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار Nano Ch K 60ppm بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، شاخص ثبات غشاء سلول و میزان پتاسیم برگ داشت. تیمار Nano Ch Se 6ppmبیشترین اثر را در میزان پروتئین، فعالیت آنزیم‌ سوپراکسید دیسموتاز و میزان سلنیوم برگ نشان داد. تیمار Nano Ch Ca 60ppm بیشترین تأثیر را بهبود صفاتی مانند تعداد گل، ارتفاع گیاه، کارتنوئید گلبرگ، کلروفیل کل برگ، میزان کلسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته داشت. همچنین بین صفات مورد ارزیابی مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، تعداد گل، ارتفاع گیاه، شاخص ثبات غشاء سلول، کارتنوئید گلبرگ، کلروفیل کل برگ، پروتئین، فعالیت آنزیم‌ سوپراکسید دیسموتاز، میزان پتاسیم، سلنیوم، کلسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی از نظر آماری، همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 1% مشاهده شد. اما تعداد گل و ارتفاع گیاه با کارتنوئید گلبرگ و کلروفیل کل برگ، همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح 5% نشان داد.

کلیدواژه‌ها