بازنگری استرین‌های Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه‌دار از نظر تنوع ژنتیکی، بیماریزایی و وجود مقاومت به استرپتومایسین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora به عنوان مخرب‌ترین بیماری در خانواده رزاسه است که در بعضی از استان‌ها تولید محصول به و گلابی را غیراقتصادی نموده است. در این تحقیق تنوع فنوتیپی، ژنتیکی، بیماریزایی استرین‌ها و نیز احتمال ورود استرین های مقاوم به استرپتومایسین صورت گرفته است. تعداد 422 جدایه از نمونه‌هایی که طی فصل بهار، تابستان و زمستان از مناطق مختلف استان‌های خراسان، سمنان، قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و تهران نمونه‌برداری شد حاصل گردید. میزبان‌های مورد نظر در این بررسی سیب، گلابی، به، زالزالک و رز بودند. استرین‌های جداشده از نظر ویژگی‌های فنوتیپی و مقایسه الگوی پروتئینی شباهت‌های بسیار بالایی نشان دادند. همچنین طی سایر بررسی‌ها جدایه‌های مختلف جغرافیایی و میزبانی از نظر قدرت و شدت بیماریزایی که در برگ‌های گلابی به صورت شاخه بریده ارزیابی گردید، مشابه بودند. تعیین حساسیت استرین‌ها به آنتی بیوتیک‌های استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین و ترکیب اکسی کلرور مس بررسی گردید و هیچگونه مقاومتی به آنتی بیوتیک‌های استرپتومایسین، تتراسایکلین و مس در آنها مشاهده نشد. براساس خصوصیات فنوتیپی، دامنه میزبانی و مناطق جغرافیایی تعداد 75 استرین برای بررسی تنوع ژنتیکی انتخاب شدند که در انگشت نگاری به روش rep-PCR با آغازگرهای ERIC و BOX تمامی جدایه‌ها با جدایه مرجع ATCC 49946 هموژن و یکسان بودند و الگوی مشابهی در ژل آگارز ایجاد نمودند. لذا با توجه به نتایج حاصل در پروفیل پروتئینی جدایه‌های ایرانی با جدایه استاندارد که تفاوتی مشاهده نشد، تغییر ژنتیکی در جدایه‌ها برخلاف آنچیزی که انتظار می‌رفت، دیده نشد و در مدیریت این بیماری، ترکیبات شیمیایی باکتری‌کش موجود کماکان با دغدغه کمتری قابل استفاده می‌باشند و نیز یکنواختی استرین‌ها کمک خواهد نمود که از یک رویه یکسان در تهیه ارقام مقاوم، پیش آگاهی بیماری و مدیریت تلفیقی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها