مطالعه محتوای دانه گیاهان چندساله تیره چتریان در استان یزد (مطالعه موردی Ferula assa-foetida،Dorema ammoniacum و Prangos ferulacea.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

مطالعه میزان روغن، پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب در دانه گیاهان به دلیل اهداف اقتصادی، تاکسونومیکی و مرتعی صورت می‌گیرد. در این تحقیق محتوای دانه سه گونه Ferula assa-foetida، Dorema ammoniacum و Prangos ferulacea مورد بررسی قرارگرفت. استخراج روغن به مدت 8 ساعت و در دمای 75 درجه سانتیگراد، آنالیز اسیدهای چرب با دستگاه گازکروماتوگراف و اندازه­گیری پروتئین به روش کجلدال صورت گرفت. نتایج نشان داد روغن بذر در گونه­های مورد مطالعه در مقایسه با دانه­های روغنی معمول کم می­باشد. میزان روغن کل در بذور این گونه­ها بین 12/8% تا 15/10% متغیر است و آنغوزه بیشترین درصد روغن را دارا می­باشد. آنالیز اسیدهای چرب نشان داد که روغن آنغوزه، جاشیر و وشاء به ترتیب دارای 69/82 درصد، 39/90 درصد و 67/90 درصد اسید چرب غیر اشباع هستند. پس از اسید چرب 18:1 اسید چرب لینولئیک (18:2) بیشترین میزان را از بین اسیدهای چرب غیر اشباع به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان اسید لینولئیک در وشاء (57/23%) و کمترین آن در جاشیر (79/18%) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها