بررسی تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد، جوانه‌زنی و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ایران

2 -دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
در این پژوهش تأثیر پرتو UV بر جوانه‌زنی بذر، رشد اندام هوایی و ریشه، شاخص سطح برگ، خواص آنتی‌اکسیدانی (آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) و میزان کلروفیل گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که تحت تأثیر پرتوی UV، درصد جوانه‌زنی افزایش یافت. طول اندام هوایی و ریشه، وزن خشک و وزن تر اندام هوایی و ریشه و همچنین شاخص سطح برگ کاهش نشان داد. در مورد فعالیت آنزیمی نیز برای آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز روند کاهشی و برای آنزیم پراکسیداز روند افزایشی مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از تغییر در رشد و نمو گیاهان تحت تأثیر پرتوی فرابنفش است.
 

 

کلیدواژه‌ها