اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی در شرایط تنش شوری بر گیاه همیشه ‌بهار (Calendula officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی در گیاه همیشه بهار در شرایط تنش شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح تصادفی با سه سطح شوری (600-300-0 پی­پی­ام) و سه سطح تیماری، اسید سالیسیلیک، سیلیکات پتاسیم و الیسیتور قارچی (900-600-300 پی‌پی­ام) در 3 تکرار انجام شد. صفاتی چون حجم ریشه، قطر ریشه، تعداد و ارتفاع برگ، هیدروژن پر اکسید و آنزیم کاتالاز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد، بیشترین میزان هیدرون پر اکسید در تیمار سیلیکات پتاسیم با غلظت 300 پی­پی­ام به میزان 68/77 نانومول بر گرم وزن‌تر مشاهده گردید. بیشترین مقدار آنزیم کاتالاز در شوری 600 پی­پی­ام به میزان 00584/0 میلی گرم پروتئین در دقیقه حاصل شد. میانگین تعداد برگ در تیمار سیلیکات پتاسیم از سایر تیمارها بیشتر بوده است. کمترین قطر ریشه در بستر با شوری 600 پی­پی­ام در غلظت 300 پی­پی­ام الیسیتور قارچی پنیسیلیوم با مقدار 61/0 میلی­متر دیده شد. در غلظت 900 پی­پی­ام در بستر بدون شوری بیشترین قطر ریشه با مقدار 08/1 میلی­متر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها