بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
 تحقیق حاضر به بررسی زمینه‌یابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی پرداخت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از نظر گردآوری داده‌ها، میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم از نوع توصیفی– همبستگی می‌باشد که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. محدوده مکانی و جغرافیایی این تحقیق در سطح کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در قم می‌باشد. در این تحقیق جعمیت آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان مشغول به فعالیت در معاونت تولیدات گیاهی، معاونت ترویج و آموزش کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی و موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که تعداد آنان 320 نفر بود. برای نمونه گیری از میان جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده شده است. حجم نمونه تعداد 175 نفر از کارشناسان که بر اساس جدول مورگان بدست آمده است. در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده اسنادی و میدانی استفاده گردید. در مرحله میدانی از روش پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. سئوالات با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات انجام شده و فرضیات تحقیق، طراحی شد که پس از تعیین روایی و اعتبار اصلاحات لازم روی آن صورت پذیرفت و از روش میدانی برای تکمیل و پر کردن آن استفاده گردید. برای سنجش اعتبار پرسشنامه، تعداد 20 نسخه از آن توسط جامعه آماری مشابه با جامعه آماری مشابه تکمیل گردید. پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و با روش کرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد که ضریب آلفای بدست آمده نیز برابر با 89% گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت به عوامل آموزشی/ترویجی، عوامل فنی و امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در سطح 1 درصد خطا رابطه معنی‌دار وجود دارد. با استفاده از روش گام به گام به ترتیب 2 متغیر عوامل آموزشی و عوامل فنی وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که در نهایت این متغیرهای مستقل 32/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها