مقایسه اثرات دو گیاه آویشن و میخک با محرک رشد در جیره غذایی بر صفات تولیدی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران،

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از یک مخلوط گیاهی در جیره غذایی بر صفات تولیدی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 120 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار گروه آزمایشی و سه تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرارگرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون افزودنی)، گروه آنتی‌بیوتیک (05/0 درصد جیره)، گروه مخلوط گیاهی (4/0 درصد جبره) و گروه پری‌بیوتیک (05/0 درصد جیره) بود. در طول دوره به صورت هفتگی وزن بدن، مصرف خوراک اندازه‌گیری شد و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. یافته‌های آزمایش نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد، پری‌بیوتیک و آنتی‌بیوتیک، استفاده از مخلوط گیاهی هیچ اثر معنی‌داری بر صفات وزن بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه­های گوشتی نداشت.

کلیدواژه‌ها