تأثیر اکسین‌های IAA، IBA و NAA بر ریشه‌زایی درون شیشه‌ای پایه‌های M.9 و M.26 سیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،

چکیده

به منظور تعیین اثر سه اکسین IAA، IBA و NAA بصورت جداگانه و ترکیبی بر ریشه‌زایی درون شیشه‌ای پایه‌های M.9 و M.26 سیب (Malus pumila Mill.)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 16 تکرار به اجرا در آمد. ریشه‌زایی در دو مرحله انجام گرفته و در مرحله اول شاخساره‌های M.9 و M.26 به ترتیب به مدت 4 و 7 روز در محیط کشت MS تغییر یافته حاوی هورمون و در تاریکی نگهداری شدند و سپس به محیطی مشابه قبل، اما بدون هورمون و در روشنایی انتقال یافتند. نتایج نشان داد که در تیمارهای 3 میلی‌گرم در لیتر IAA، 5/0 + 5/0 و 1 + 5/1 میلی‌گرم در لیتر IAA+IBA و 5/0 + 5/2 میلی‌گرم در لیتر IAA+NAA تمامی شاخساره‌های M.9 و 3 میلی‌گرم در لیتر IAA، کلیه شاخساره‌های M.26 ریشه‌دار شدند. بالاترین تعداد ریشه در شاخساره‌های ریشه‌دار شده با 5/0 + 5/0 میلی‌گرم در لیتر IAA+IBA برای پایه M.9 و 1/0 میلی‌گرم در لیتر NAA برای پایه M.26 بدست آمد. شاخساره‌ها پس از ریشه‌دار شدن به بستر کشت پیت منتقل و بتدریج با شرایط محیط بیرون سازگار شدند. درصد زنده‌مانی گیاهچه‌ها پس از یک ماه، 8/92 و 1/88 درصد بترتیب برای M.9 و M.26 بود.

کلیدواژه‌ها