بررسی اثرات اسیدسالیسیلیک بر طول عمر گل‌های بریده ژربرا(Gerbera Jamesonii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

چکیده

در این پژوهش اسیدسالیسیلیک(5/1،0 ،5/2 و 5/3 میلی‌مول) در غلظت‌های مختلف به عنوان محلول نگهدارنده و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد مورد استفاده قرارگرفت. اثرات اسیدسالیسیلیک بر طول عمر، محتوی MDA و فعالیت آنزیم ACC-Oxidase مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اسیدسالیسیلیک باعث کاهش میزان MDA وACC-oxidase ، تاخیر در پیری، کاهش نشت سلولی و  کاهش میزان پراکسیداسیون لیپیدها در گل‌های بریده می‌شود. بیشترین عمر گلدانی مر بوط به تیمار اسیدسالیسیلیک 5/2 میلی مول و کمترین عمر گلدانی مر بوط به تیمار اسیدسالیسیلیک 5/3 میلی مول در لیتر بود. 

کلیدواژه‌ها