اثرات تیمار کوتاه مدت پلی آمین‌ها بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و طول عمر گل‌های شاخه بریده رز رقم grand prix

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این آزمایش اثرات تیمار کوتاه مدت پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین روی گل‌های شاخه بریده رز مورد بررسی قرارگرفت.  پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین هر یک در دو سطح 100 و 200 میلی گرم در لیتر مورد استفاده قرارگرفتند. این آزمایش روی 120 شاخه گل رز در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بصورت طرح آماری کاملاً تصادفی صورت گرفت. صفاتی مانند طول عمر، وزن تر نسبی، قطر گل، آنتوسیانین گلبرگ و پروتئین ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تیمار200  میلی گرم اسپرمین موجب افزایش طول عمر، محتوی پروتئین و آنتوسیانین و در نهایت جذب محلول می‌شود و رابطه مستقیمی بین طول عمر، تغییرات آنتوسیانین و هدایت آبی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها