محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی از اسیدهای آمینه بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، آنزیمی و دوام عمر گل ژربرا(Gerbera jamesonii) رقم sorbet روی بوته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

2 علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

تعیین روش‌های مناسب برای افزایش کیفیت گل‌ها، طول دوره گل‌دهی و دیگر پارامترهای مرتبط با عملکرد گل‌های گلدانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مطالعه حاضر، اثر استفاده از اسیدآمینه‌های گلوتامین، آرژنین و فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیولوژیک، مورفولوژیک، آنزیمی و دوام عمر گل ژربرا رقم   sorbetبررسی گردید.  این پژوهش در بهار سال 1395 در گلخانه‌ای تجاری واقع در شهرستان پاکدشت به صورت آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و در 3 تکرار و هر تکرار حاوی 3 گلدان گل ژربرا رقم  sorbetانجام شد. در این آزمایش از گلوتامین، آرژنین و فنیل‌آلانین هرکدام با دو غلظت 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر که در نهایت با تیمار شاهد(آب مقطر) موردمقایسه قرار گرفتند استفاده شد. صفاتی چون وزن تر، وزن خشک، تعداد گل، سطح برگ، شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ، آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته در روز پایانی اندازه‌گیری و از نظر آماری ارزیابی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمار گلوتامین 100 میلی‌گرم در لیتر اثر مطلوبی را در بهبود تمامی صفات موردارزیابی داشت. تیمار گلوتامین با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر با 20 روز، بیشترین و شاهد با 14 روز، کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند.

کلیدواژه‌ها