تاثیر محلول‌پاشی نمک‌های سیلیسیم بر صفات مورفولوژیکی گل رز(Rosa hybrids) رقمgrand prix

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

برای مطالعه تاثیر محلول‌پاشی ترکیبات سیلیسیم در گل رز، آزمایش به صورت طرح آماری کاملاً تصادفی با 7 تیمار، 3 تکرار و هر تکرار حاوی 3 گلدان انجام گردید. تیمارها شامل سیلیکات سدیم، سیلیکات کلسیم و سیلیکات پتاسیم هرکدام با دو سطح 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر و گلدان  بدون محلول‌پاشی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‌پاشی گلدان‌ها 2 بار در هفته اول در پایه‌های یکسان انجام گردید. صفات مورفولوژیکی گیاه مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، قطر گل، قطر ساقه و ارتفاع ساقه گلدهنده ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار سیلیکات کلسیم 50 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در بهبود صفات مورد ارزیابی داشت و نتایج در سطح 1% معنی‌دار شدند. 

کلیدواژه‌ها