ارزیابی اثربخش دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه 12 بر اساس مدل پاتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارزشیابی آموزشی یکی از مهم ترین برنامه های هر سازمان می باشد که اطلاعات خوبی را در زمینه طراحی و بازنگری هر سیستم به مدیران می دهد. ارزشیابی اثربخش دوره های آموزش موجب می گردد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویر روشن تری از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند. این مطالعه در سال 1394 با هدف ارزیابی اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه 12 بر اساس مدل پاتریک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را فراگیران شرکت کننده در دوره های تخصصی و عمومی زمستان 1393 تشکیل دادند و ابزار عمده گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه بود که دارای 5 بخش اصلی بود. نتایج نشان داد که از دید کارکنان دوره های آموزشی برگزار شده در شهرداری منطقه 12 تهران مطلوب بوده است. در انتهای هر دوره آموزش ضمن خدمت می توان با به کار گیری مدل پاتریک به ارزشیابی میزان اثربخشی آن پرداخت، زیرا که به خوبی تغییرات حاصل از آموزش را در سطح یادگیری نشان می دهد و مدیران می توانند در همان راستا برای دستیابی به شاخص بالاتری برنامه ریزی کنند

کلیدواژه‌ها