مقایسه کاربرد اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر برخی صفات و طول عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده ژربرا(Gerbera Jamesonii cv. sorbet) و رز(Rosa Hybrida cv. Magic red)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

ژربرا یکی از مهمترین گل‌های عامه پسند تولیدی در دنیا می‌ باشد. گل رز بعنوان ملکه گل‌ها از زمان قدیم مورد توجه انسان بوده است. در حال حاضر گل رز و ژربرا، از محبوب‌ترین گل‌های جهان هستند. صفات مورد پسند گل‌ها در بازارهای جهانی عبارتند از شاخه بلند و محکم با توانایی نگه‌داری استوار گل، اندازه و رنگ مناسب گل با اختصاص به رقم مورد نظر، یکنواختی در مرحله برداشت گل‌ها، عاری بودن گل‌ها از انواع رنگ‌پریدگی، سوختگی، آفات و بیماری‌ها، یکنواختی در اندازه شاخه‌ها. در این مطالعه اثر دو سطح اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک(100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) بصورت طرح کاملاً تصادفی روی گل‌های شاخه بریده رز و ژربرا مورد بررسی قرارگرفت. صفاتی مانند وزن تر نسبی، شاخص ثبات غشاء سلول، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و طول عمر مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک در سطح 200 میلی‌گرم در لیتر موجب افزایش طول عمر گل‌های شاخه بریده رز و ژربرا با افزایش ثبات غشاء سلول، وزن تر نسبی و فعالیت آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز می‌شود.

کلیدواژه‌ها