واکاوی عوامل مؤثر برموفقیت بنگاه‌های زودبازده بخش کشاورزی در شهرستان ایوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

بانک‌ها و دولت جهت تجزیه وتحلیل مناسب نتایج و نیز برای بهره‌وری بیشتر از منابع در اختیار و تخصیص درست و به موقع آن باید بازخورد آن را مشاهده کنند. این پژوهش با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‌های زودبازده بخش کشاورزی در شهرستان ایوان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 150 نمونه که از این تعداد 80 نمونه شامل مجریان طرح‌هایی بودند که اعتبار خود را از محل اعتبار بنگاه‌های زود بازده بانک کشاورزی دریافت کرده بودند، با استفاده از آزمون کرجسی مورگان و از طریق انتخاب تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ و ارزیابی نتایج آن با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که متغیرهای روانشناختی در کار آفرینان فعال و غیرفعال شامل ریسک پذیری، استقلال‌طلبی، اعتماد به نفس، خلاقیت مدیران بنگاه‌های زود بازده، تحصیلات آنها و سرمایه اولیه‌ای که در بنگاه وارد می‌کنند بطور معنی‌داری از عوامل مهم در پیش‌بینی موفقیت و شکست بنگاه‌های زود بازده کشاورزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 9، شماره 1.2
شهریور 1393
صفحه 31-40
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1393
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1393