تاثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم(Spathiphyllum spp.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر پالم پیت و خاکبرگ به عنوان جایگزین پیت ماس در رشد گیاه گلدانی اسپاتی فیلوم  (Spathiphyllum spp.) در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار بررسی گردید و شاخص های رشدی گیاه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بسترهای کشت 35% پیت ماس + 35% پالم پیت + 30% پرلیت، 35% پیت ماس + 35% خاکبرگ + 30% پرلیت  و همچنین 35% پالم پیت + 35% خاکبرگ + 30% پرلیت بیشترین اثر را در رشد گیاه نشان دادند. . با توجه به نتایج، به علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پائین تر پالم پیت نسبت به پیت ماس، استفاده از این ماده به صورت ترکیب با پیت ماس و یا خاکبرگ می تواند به جای بستر کشت وارداتی، 50% پیت ماس + 50% پرلیت، در پرورش گیاه اسپاتی فیلوم و سایر گیاهان آپارتمانی برگ زینتی در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


دوره 9، شماره 1.2
شهریور 1393
صفحه 5-10
  • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1393
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1393